นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

11 เม.ย. 2560 - ปัจจุบันวัน เดือน ปีเกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร (First Class Hons.)
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) University of Glasgow, สหราชอาณาจักร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2546
- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2541
- ตติยจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2534

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร

ตำแหน่งหน้าที่สาคัญในอดีต
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 - 2558
- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 - 2550
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 – 2549

ผลงาน
- รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
- รางวัล PTT Award ประเภท PTIT Distinguished Fellow ประจ้าปี 2553 - 2554
- ASEAN Science and Technology Meritorious Award
- รางวัล George Young Bursary, รางวัล Grey, Law and Watt Scholarship of the University of Glasgow
- Royal Prize, awarded by HM the King for being the first in the National Examination of Secondary School Students (Science Program)
- งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ ระบบแสงอาทิตย์เทียม ระบบโซล่าเซลล์ผิวเลือกรังสี เซนเซอร์ชีวภาพและเคมี ผิวเคลือบการผุกร่อน
- งานวิจัยด้านการศึกษานโยบาย ได้แก่ อุดมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน กำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
- ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความและรายงานทางวิชาการ ประมาณ 200 เรื่อง
- ควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณ 100 คน
- ทำงานวิจัยและกำกับการวิจัยเชิงนโยบาย การประเมินโครงการ/แผน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/แผนระดับชาติและนานาชาติ ประมาณ 30 เรื่อง

ประสบการณ์ ภาครัฐ
- อาจารย์ และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รองประธานกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
- ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
- ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
- ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการปฏิรูป, กองทุนอนุรักษ์พลังงาน, สถาบันคลังสมองแห่งชาติ,สภามหาวิทยาลัยทักษิณ, สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, สภามหาวิทยาลัยมหิดล, สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สภามหาวิทยาลัยรังสิต และสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(มจธ. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน
- กรรมการสภากาชาดไทย
- เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
- ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
- ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาไทย
- กรรมการบริหาร : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์), มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, มูลนิธิสยามกัมมาจล
- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแหล่งข้อมูล

www.ku.ac.thCopyright © 2019 Archives of Kasetsart University