นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

8 เม.ย 2558 – 10 เม.ย 2560วัน/เดือน/ปีเกิด 26 กันยายน 2489
สถานภาพ สมรส ภรรยา ดร.สุปราณี อิ่มพิทักษ์
บุตร / ธิดา
นางสาววริศรา อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวศุภารีย์ อิ่มพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษา

2565 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537 ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36
2518-2522 ปริญญาเอก (Ph.D.) University of Florida
2512-2515 ปริญญาโท (M.S.) Oregon State University
2508-2511 ปริญญาตรี ( เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2499-2507 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร
2495-2498 ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบาง

การดำรงตำแหน่งอาจารย์และผู้บริหาร
2558 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28
2557 คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2549 -2557 ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545 -2549 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต และประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กันยายน 2543 - กรกฎาคม 2544 รองอธิการบดีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและรักษาการราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนานิสิต
มิถุนายน 2543 - สิงหาคม 2543 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก. และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
พฤษภาคม 2539 - 8 มิถุนายน 2541 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง มก. ฉกส.
2537 - 2539 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก.
2533 - 2537 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
2531 - 2533 หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
2529 - 2531 ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2522 - 2529 หัวหน้าฝ่ายประยุกต์งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แห่ง มก.
2517 อาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

ประสบการณ์บริหารและวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งในมหาวิทยาลัย

2544 เป็นรองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอประวัติ มก.
2543 - 2544 เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2543 เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2543 เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณบดี
2543 เป็นประธานคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 - 2542 เป็นที่ปรึกษากรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 - 2543 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2539 - 2543 เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
2538 - 2539 เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537 - 2539 เป็นประธานคณะทำงานวางแผนด้านกายภาพ มหาวิทยาลัย
2537 - 2539 เป็นรองประธานกรรมการติดตามและประสานงานพัฒนามหาวิทยาลัย
2535 - 2538 เป็นกรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย
2535 - 2537 เป็นกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535 - 2537 เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533-2539 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533-2537 เป็นกรรมการสาขาผลผลิตเกษตร โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ( NRCT - JSPS)
2533-2537 เป็นผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลญี่ปุ่น( JICA)
2533-2537 เป็นประธานกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2529-2533 เป็นรองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2525-2529 เป็นกรรมการและผู้จัดการหนังสือวิทยาสารเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประสบการณ์บริหารและวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการภายนอก
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานราชการหลายแห่งด้วยกัน เช่น สถาบันอุดมศึกษา กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ


หลักปฏิบัติที่ใช้ในการทำงาน ก็คือ พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในทำงาน และความพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนอกจากนี้อธิการบดียังนำหลักธรรมะ ของ พระประยุทธ์ ปยุตโต , หลวงปู่มั่น และท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นหลักยึดในการปฏิบัติ

ผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ผลงานในระหว่างท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมีด้วยกันหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทิดพระเกียรติราชวงศ์ไทย การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในหลายๆด้าน อย่างเช่น การจัดสร้างอาคารการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี , การจัดสร้างอาคารการเรียนรู้สำนักหอสมุด ( อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ) , การจัดสร้างหออนุสรณ์ 60 ปี และการจัดสร้างแคปซูลเวลา ( Time Capsule ) เป็นต้น

• การจัดสร้างสระสุวรรณชาด

"สระสุวรรณชาด" นั้นเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่มีต่ออธิการบดีโดยตรง ที่ต้องการจะให้สัตว์ที่ป่วยได้มีที่ไว้ออกกำลังกายโดยการใช้ ธาราบำบัด พระองค์ท่านจึงได้รับสั่งให้อธิการบดีไปที่ม.เกษตรศาสตร์ โดยใช้เงินของคุณทองแดง และให้คุณทองแดงไปเป็นผู้เปิด โดยให้งบประมาณ 2 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 เดือน ( พิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสระ "สระสุวรรณชาด" วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2548)

• การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

ท่านถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 เริ่มเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคเป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เลขที่ 59 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่การศึกษา 4000 ไร่ และมีพื้นที่วิจัยบริเวณอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 700 ไร่ โดยได้รับมอบหมายให้ไปดูแล จัดหาสถานที่ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และจัดสร้างอาคารเรียน พัฒนาภูมิทัศน์ เตรียมหลักสูตรและอาจารย์ในการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดี

ในปี พ.ศ. 2538 เริ่มเตรียมโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. ฉกส.

ปี พ.ศ. 2539 เริ่มรับนิสิตรุ่นที่ 1 และ เริ่มก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2543 ได้เริ่มรับนิสิตไปเรียนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร อย่างจริงจัง โดยนับเป็นนิสิตรุ่นแรกที่ได้เรียนที่ จ. สกลนคร และนับเป็นรุ่นที่ 1

ปี พ.ศ. 2547 ได้มีพิธีเปิดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อย่างเป็นทางการ


แหล่งข้อมูล

-Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University