นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

7 มี.ค. 2556 – 6 มี.ค. 2558

รักษาการ 7 มี.ค. 2558 – 7 เม.ย 2558
ศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 ตุลาคม 2483
สถานภาพ สมรส ภรรยา นางเรียบ เรืองพานิช ( ศิริวัฒนศักดิ์)
บุตร / ธิดา
มีธิดา 2 คน บุตร 2 คน หลานตา 1 คน หลานปู่ 2 คน

1. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. นีรชา สารชวนะกิจ เด็กชายชนัดพล สารชวนะกิจ

2. นายนครินทร์ เรืองพานิช เด็กชายนราวิชญ์ เรืองพานิช

3. เภสัชกรหญิง นรี เรืองพานิช

4. นายนรินทร์ เรืองพานิช เด็กชายปุญญ์ เรืองพานิช
การศึกษา
วุฒิการศึกษา

สถาบัน
ชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนประชาบาลตลาดเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสหบำรุงศึกษา ต.สามงาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี

การจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร

Forestry Research, Soil Erosion Control, Meguro, Tokyo,Japan
ปริญญาโท

วนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง

Hydrological Engineering,Delft.U.of Technology, The Nettherlands
ปริญญาเอก

Forest-Range Ecology, Colorado State University, U.S.A.
ประกาศนียบัตร

World Bank Social Forestry Project, UPLB
การทำงานและการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509-ปัจจุบัน

2. กรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ , กรรมการอุทยานแห่งชาติ

3. กรรมการ ออป. , อ.ก.พ. กรมป่าไม้, อนุกรรมการ ป.ป.ช.

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. คณบดีคณะวนศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ 2 สมัย

8. กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิและอปนายกสภามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จำพรรษา ณ วัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จ. อุดรธานี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
1. มหาวชิรมงกุฎ

2. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


แหล่งข้อมูล

-Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University