นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

9 ธ.ค. 2506 – 29 ส.ค. 2515จอมพล ถนอม กิตติขจร เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454 ที่บ้านหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นบุตรชายคนโตของหลวงโสภิตบรรณลักษณ์

ระหว่าง พ.ศ. 2459 - 2562 เรียนที่โรงเรียนวัดโคกพลู จังหวัดตาก แล้วเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ตามหลักสูตรเก่า ระหว่าง พ.ศ. 2463-2472 หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ แล้วก็เริ่มรับราชการเป็นนายทหารแห่งกองทัพบก ระหว่างรับราชการได้ศึกษาต่อในโรงเรียนแผนที่ทหาร และโรงเรียนทหารราบ กองทัพบก และเมื่อ พ.ศ. 2498 ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม เป็นนักศึกษารุ่นแรก

พ.ศ. 2506 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก

ในด้านการเมือง จอมพลถนอม กิตติขจร เคยเป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดต่อกัน 3 สมัย ระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2516 และเนื่องจากการแบ่งส่วนราชการในยุคนั้นให้สำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลมหาวิทยาลัย จอมพลถนอม กิตติขจร จึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2506 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2515

ในระหว่างที่จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ( 9 ธันวาคม 2506 ถึง 29 สิงหาคม 2515 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาและจัดตั้งหน่วยงานต่างๆดังนี้

การปรับหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ยกเว้นสาขาสัตวแพทยศาสตร์ยังคงเป็น 6 ปี ( พ.ศ. 2506 )

การจัดตั้งคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีการย้ายคณะวิศวกรรมกรมชลประทานไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกสิกรรมและสัตวบาลเป็นคณะเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ( พ.ศ. 2509 )

เริ่มดำเนินการขยายงานมหาวิทยาลัยไปวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ( พ.ศ. 2510 )


ปรับปรุงแก้ไขและประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511

จัดตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และบัณฑิตวิทยาลัย ( พ.ศ. 2511 )

จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และสำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (พ.ศ. 2512)

จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( พ.ศ. 2514 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอนไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ( 29 กันยายน 2515 )

จอมพลถนอม กิตติขจร สมรสกับท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ธิดาของพันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ
จอมพลถนอม กิตติขจร ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 รวมอายุได้ 92 ปี


แหล่งข้อมูล

นายหนหวย. ชีวิตและงานจอมพลถนอม กิตติขจร. กรุงเทพมหานคร : วัชรินทร์การพิมพ์, 2521.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำเนิดและพัฒนาการ หนังสือที่ระลึกในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 50 ปี กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2536.Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University