นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

28 มี.ค. 2495 – 11 ธ.ค. 2495พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ นามเดิม เหลียง สุนาวิน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ เข้ารับราชการในกองทัพเรือตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ได้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือ และตำแหน่งสุดท้ายในราชการทหารคือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฝ่ายทหารเรือ พ.ศ. 2477 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2478 ได้ย้ายราชการฝ่ายพลเรือน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพร จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพระนครธนบุรีตามลำดับ

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร จึงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2495 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2496


แหล่งข้อมูล

ประวัติกองทัพเรือ ลำดับประวัติสมเด็จพระสังฆราช ราชาศัพท์ เปาบุ้นจิ้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2518. (กระทรวงมหาดไทยพิมพ์ เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 เมษายน 2519).Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University