กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 27 สิงหาคม 2507

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลทิพ โกมารกุล ณ นคร

หัวหน้าสถานีฝึกหัดนิสิตเกษตรศรีราชา(ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507 – 2521) หัวหน้าสถานีวิจัยศรีราชา(ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 – 2527) สถานีฝึกนิสิตเกษตรแห่งนี้เกิดขั้นได้เพราะท่านนายอำเภอศรีราชาคือ นายอำเภอประธาน วุฒิประไพ ท่านได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน์ที่เคยเป็นป่าช้าฝังศพ เป็นที่ที่ชาวบ้านจะเอาสัตว์เลี้ยง วัว ควาย มาปล่อยให้แทะเล็มหากินหญ้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยศาสตราจารย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เป็นผู้รับมอบที่ดินแปลงนี้จากทางอำเภอศรีราชา แล้วท่านได้มอบให้ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล เป็นผู้รับมอบที่ดินแปลงนี้ไปทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University