กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 28 สิงหาคม 2498

 

กายภาพและสิ่งก่อสร้าง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาเขตศรีราชาได้มีการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของบุคลากรและนิสิต ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนเป็นสวัสดิภาพ สวัสดิการ และเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและนิสิต เนื่องจากวิทยาเขตศรีราชาได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนสิ่งก่อสร้างค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้เงินรายได้วิทยาเขตลงทุนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้ทันกับความต้องการและการเจริญเติบโตของวิทยาเขต ทั้งนี้สามารถสรุปการพัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University