กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 28 ธันวาคม 2497

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นมาจาก โรงเรียนอัศวแพทย์ทหารบก ในปี พ.ศ. 2456 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งแผนกสัตวแพทย์เป็นแผนกอิสระในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี ได้รับปริญญาบัตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สต.บ.) โดยมี พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นหัวหน้าแผนก โดยต่อมาได้มีการโอนย้ายแผนกสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนสถานะเป็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ พันโท หลวงชัยอัศวรักษ์ เป็นคณบดี และในปี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 จึงได้มีการโอนย้ายคณะสัตวแพทยศาสตร์มาสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2510 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ก็คือ ได้มีการประกาศจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้โอนกิจการทรัพย์สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับราชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เฉพาะส่วนที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน ไปเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในส่วน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงดำเนินการต่อไป โดย ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนเชิญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ ศาสตราจารย์ น.สพ.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม มาเป็นคณบดีคนแรก พ.ศ. 2512 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการคณะฯ มาอยู่ที่อาคารใหม่ทางด้านถนนพหลโยธิน ซึ่งอาคารหลังนี้ต่อมาได้ใช้ชื่อ “อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ น.สพ.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มีการเปิด โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์หนองโพ และโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ตามลำดับ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/about-us-2

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University