กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 20 มิถุนายน 2558

 

นายกสภา มก. คนที่ 28 พบประชาคมสกลนคร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 มิถนายน พ.ศ. 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จ.น่าน นายชุมพล คงอินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จ.นครศรีธรรมราช นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปรามปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาราชการแทนรองอธิการบดี นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาราชการแทนผู้ช่วยรองอธิการบดี ดร.ธานินทร์ คงศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขต และดร.สมศักดิ์ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลสำคัญในจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประชาคมจังหวัดสกลนครมีความต้องการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องการให้จัดสร้างเวชนคร (Medicopolis) ที่จังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้น

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University