กาลานุกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหตุการณ์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีระยะเวลา ๓๖ ปี ซึ่งปัจจุบัน รองรับ นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กว่า ๑๒,๐๐๐คน โดยมีอาคาร ศูนย์เรียนรวม เป็นอาคารที่ให้บริการการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐานและรายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเดิมมีเพียง อาคารศูนย์เรียนรวม ๑ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในการให้บริการการเรียนการสอนของนิสิตที่เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จึงได้จัดงบประมานจำนวน ๑๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ( หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านบาท ) เพื่อดำเนินการสร้างอาคาร ศูนย์เรียนรวม ๓ ขึ้น และเมื่อเช้าวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธี ตอกเสาเข็มไม้มงคลและวางแผ่นศิลาฤกษ์ ณ บริเวณการก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ และ กล่าวรายงาน ต่อประธานพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University