บุคลากร
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


นาง วนิดา ศรีทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

e-mail: libwds@ku.ac.th
หัวหน้าหอจดหมายเหตุ


น.ส. พฎา พุทธสมัย

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

e-mail: libpdb@ ku.ac.th

ต่อ 426
หัวหน้างานจดหมายเหตุและหอประวัติ


น.ส. ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์

นักจดหมายเหตุ ชำนาญการ

e-mail: libpmk@ ku.ac.th

ต่อ 427
หน่วยจดหมายเหตุ


นางสาว สินิทธ์ สิทธิเสรีชน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

e-mail: libsnsi@ ku.ac.th

ต่อ 430

นางสาว ภัททวิกรม์ นิ่มนวล

นักจดหมายเหตุ

e-mail: libpon@ku.ac.th

ต่อ 428

หอประวัติ


ว่าที่ ร.ต. วงศธร วงษ์สุวรรณ์

นักเอกสารสนเทศ

e-mail: libwtw@ku.ac.th

ต่อ 430
Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University