ระบบข้อมูลเกียรติยศบุคลากร
ปี 2562
profile card

รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์

รศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้......ปี 2561
profile card

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่......


profile card

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561......


profile card

ดร.ศรัณย์ พรหมสาย

ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริม......


profile card

ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์

ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาเคมี ในชื่อโครงการ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ จากมูลนิธิโทเร เมื่อวันที......


profile card

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ ในชื่อโครงการ การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา จ......


profile card

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง อาจารย์/นักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจากงานวิจัยเรื่อง Biofuels form Thai Yeast Resources และรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1......


profile card

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2559 ระดับ PLATINUM เรื่อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ : ต้นแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อ......


profile card

ผศ.ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนฟุลไบรท์ (Fulbright Thai Visiting Scholar, TVS 2018) โดยจะเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเ......ปี 2560
profile card

ดร.ดาลัด ศิริวัน

ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยชำนาญการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับประทานรางวัลทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2017 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสว......


profile card

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และนางสาว วริษา สายะพันธ์ (ผู้ช่วยวิจัย) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ จาก “Invention / New ......


profile card

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลสาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560......


profile card

นายวุฒินันท์ คงทัด

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผ......


profile card

รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์

รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล SILVER PRIZE ในผลงาน Organic Rice M......


profile card

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ สกว. ประจำปี 2559 เรื่อง “นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค” เมื่......


profile card

รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และคณะ

รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ และคณะ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner” จากงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future ในผลงาน CoCo for Life: ผงมะพร้......


profile card

ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ

ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ และคณะ ได้รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม “2ND TECH PLAN DEMO DAY IN THAILAND 2017” ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 เยน และได้ไปประกวด รอบ Semi final ที่สิงคโปร์ เดือนกรกฎาคม การ......


profile card

นายวุฒินันท์ คงทัด

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผลงาน......


profile card

ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ

ผศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ อาจารย์/นักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนเอนเดเวอร์ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย) ประจำปี 2561เพื่อไปศึกษาต่อและทำวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 ธั......

Copyright © 2019 Archives of Kasetsart University