รศ. ดร. ชัชวาล  วงศ์ชูสุข

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ 54 ผลงาน

จำนวนที่ถูกอ้างถึง 1464 ครั้ง

ปีแรกที่ตีพิมพ์ผลงาน 2007

Electrical & Electronic Engineering

ประวัติ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)         

รศ. ดร. ชัชวาล  วงศ์ชูสุข

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

 Assoc.Prof.Dr.Chatchawal     Wongchoosuk

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554     ปร.ด. (ฟิสิกส์) หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2550     วท.ม. (ฟิสิกส์) หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2548    วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ประสบการณ์วิจัย ณ ต่างประเทศ

ก.ย. 2552 – พ.ค. 2553  

               ทำวิจัยที่ Laboratory for Nanotechnology at  the Institute of Microsystem Engineering (IMTEK), Albert Ludwigs University Freiburg ประเทศเยอรมัน

มิ.ย.2553- ก.ย. 2553

             ทำวิจัยที่ Quantum Chemistry Group, Institute for Advanced Research and Department of Chemistry,  Graduate School of Science, Nagoya University, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์วิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย

 • 2012-2014 Principal investigator

             Novel Fabrication of Core-Shell Nanowire Gas Sensors Based on Atomic Layer Deposition for Toxic Gas Detection, Funding Source: Thailand Research Fund, Commission on Higher Education, and Kasetsart University (MRG 5580229).

 • 2013-2015 Principal investigator

            Invention of Wearable Gas Sensor by Inkjet Printing Technique, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2014-2016 Principal investigator

            Development of Sensor Based on Functional Nanomaterials for Detection of Explosive Vapors, Funding Source: Faculty of Science, Kasetsart University.

 • 2015-2016 Principal investigator

            Real-Time Environmental Monitoring System for Smart Bangkrachao Farm, Funding Source: Kasetsart University.

 • 2015-2017 Principal investigator

           Smart 3D Nanostructured Sensor for Food and Agricultural Applications, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2016-2017 Principal investigator

          Intelligence Gathering Sensors for Smart Farm System at Rangsit, Funding Source: National Research Council of Thailand

 • 2016-2017 Principal investigator

        Smart Spoon, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)

 • 2016- 2018 Principal investigator

       Metal Oxides Doped Pillared Graphene Gas Sensors for Volatile Organic Compounds Detection, Funding Source: Thailand Research Fund and Commission on Higher Education (MRG5980019).

 • 2016- 2019 Principal investigator

        Portable Electronic Nose Device for Detection of Formalin in Seafood, Funding Source: National Research Council of Thailand.

 • 2017- 2019 Principal investigator

        Invention of Plant Photosynthesis System, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2017- 2019 Principal investigator

        Internet-of-Things Mini Greenhouse for the Future of Human Civilization, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2019- 2020 Principal investigator

        A low-cost method for soil moisture mapping for crop planting in a region at low water availability, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2018- 2021 Principal investigator

        Wearable Carbon-based Nanostructured Gas Sensors by 3D Printing Technique, Funding Source: Thailand Research Fund and Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) (RSA6180062).

 • 2019- 2020 Principal investigator

        Development of sensor array for determination of sodium content in food, Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2020- 2021 Principal investigator

          Design and development of sensor for herbicide residue detection in sugarcane under research program of Development of advanced two-dimensional materials for smart sugarcane farming Funding Source: Agricultural Research Development Agency (ARDA)

 • 2021-2023 Principal investigator

         Special Research Unit on Smart Gas and Chemical Sensors for Food and Agricultural Applications under research program of Development of Advance Researcher Competence System for Competitiveness in Agriculture and Food Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) (FF(KU) 25.64)

 • 2022 Principal investigator

          Handheld real-time air quality monitor device based on multi-sensor array under Development of Innovation, Deep Science and Technology Management Acceleration System for Sustainability of Thai Agriculture and Environment Funding Source: Program Management Unit “Competitiveness” (PMU C)

 • 2022 Principal investigator

           Development of IoT quantum based nanomaterials sensor array for real-time monitoring of plant photosynthesis under Quantum Basic Materials and Technology for Precision Farming : Focusing on Photosynthesis Enhancement and Theoretical Calculations Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) (FF(KU)20.65)

 • 2022-2024 Principal investigator

           Stretchable sensor array for monitoring of volatile organic compounds leakage Funding Source: Research Grants for Talented Mid-Career Researchers, National Research Council of Thailand. (N42A650234)

 • 2023 Principal investigator

           Plant wearable humidity sensor based on quantum dots materials for real-time monitoring of plant transpiration under Biocompatible quantum materials for speed plant growth with a higher nutritive value Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)

 

ประสบการณ์วิจัยในฐานะผู้ร่วมโครงการวิจัย

 • 2021- 2022 Co-investigator,

               The Warning system development of the infestation of common cutworm via an electronic nose detection Funding Source: Agricultural Research Development Agency (ARDA)

 • 2019-2020 Co-investigator,

               Evaluation Pollination Efficiency of the Stingless bees of the genus Tetragonula (Apidae: Meliponinae), on Greenhouse Condition Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2018- 2019 Co-investigator

            Design and Development of Geostational Solar-powered Unmanned Aerial Vehiclel for Pollution Surveillance Funding Source: Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI).

 • 2014- 2016 Co-investigator,

            Floating Wireless Sensor Networks, Funding Source: Mahidol University

 • 2014- 2016 Co-investigator

           Detection of contamination in Thai jasmine Rice Based on Identity of Rice Aroma, Funding Source: Rajamangala university of technology suvarnabhumi nonthaburi campus  

 • 2015- 2017  Co-investigator,

           Flying Sensor Robots for Agricultural, Ecological and Environmental Applications, Funding Source: Mahidol University

 

 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และ ผู้พูดที่ได้รับเชิญในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Scientific Commissions & Invited Speaker)

2022

 • Plenary Lecture International Online Conference on Nano Materials (ICN 2022) 12-14 August 2022 at Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala, India.

2021

 • Invited speaker The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1-4 December 2021, Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE), Pattaya, Thailand.
 • Invited speaker The 12th International Fundamental Science Congress 2021 (iFSC2021), 24 – 26 August 2021, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia.

2020-2021

 • Editorial Board Members of Current Graphene Science (ISSN: 2452-2740)

2020

 • Invited speaker in section of Young Professional and Students Development in Thailand, The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SmartMat@2020), 1-4 December 2020,  NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand
 • Committee in 5th International Conference on Photonics Solutions, 28-31 July 2020, Royal Cliff Beach Hotel, Pattaya,Thailand

2019

 • Invited speaker, IEEE International Conference on Sensors and Nanotechnology, 24-25 July 2019, Bayview Beach Resort, Pulau Pinang, Malaysia
 • Keynote Speaker, 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019), 1-2 April 2019, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkla, Thailand

2018 

 • Committee in ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand
 • Invited speaker, International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018), 18-20 July 2018, Holiday Inn, Pattaya, Thailand

2017

 • Invited speaker, The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017), 12-15 November, 2017 in Hanoi, Vietnam.
 • Invited speaker,  The 1st MRS Thailand Conference (MRS-Thailand 2017), 31 October- 3 November 2017, Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 • Academic  Committee in Siam Physics Congress 2017 (SPC 2017), 24-26 May 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Thailand.

2016

 • Academic  Committee in The 42 rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), Faculty of Science, Kasetsart University. 30 November – 2 December 2016, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok, Thailand.

2015

 • Invited speaker, The 11th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2015), 16–18 November 2015, Shangri-La’s Rasa Sayang Resort and Spa Hotel, Penang, Malaysia.
 • Local Organizing Committee in the 2nd International Conference on Photonics Solutions (ICPS), July 6-8, 2015.

2013

 • Technical Committee in the 7th Srinakharinwirot University Academic Conference, April 1-2, 2013. 

2011

 • Invited speaker, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 – 10 August 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.

บรรณาธิการรับเชิญ (Editor)

 • 2020  –  present   Lead Guest Editor in Special Issue

Gas and chemical sensors based on nanomaterials) in journal “Frontiers in Chemistry (Impact Factor = 5.545, Q1)” >> https://www.frontiersin.org/research-topics/30073

 • 2020-present   Associate Editor of “Frontiers in Sensors”
 • 2022-present Editor of “Frontiers in Physics” (Impact Factor = 3.718)
 • 2020-present Executive Guest Editor of “Recent Patents on Nanotechnology”, Impact Factor  = 2.321
 • 2020-present   Associate Editor of International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE),

ISSN 2088-8708, e-ISSN 2722-2578 a SCOPUS indexed Journal, SNIP: 1.144; SJR: 0.368;CiteScore: 1.63; SJR & CiteScore Q2 on both of the Electrical & Electronics Engineering, and Computer Science)

 • 2017 Lead Guest Editor in Special Issue

“Advanced Micro- and Nanomaterials for Sensing Applications and Flexible Electronics” of “Journal of Nanomaterials”, Impact Factor  = 3.791

2017- 2018 Invited Book Editor of “Intelligent System”

ISBN: 978-953-51-5879-0, InTech Publisher

 • 2018- 2019  Invited Book Editor of “2D Materials”,

ISBN: 978-1-83962-263-2, DOI: 10.5772/intechopen.78528, InTech Publisher

 • 2022- Present Invited Book Editor of “Characteristics and Applications of Boron”,

ISBN: 978-1-80356-465-4, InTech Publisher

 

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (Journal Publications)

– Yotsarayuth Seekaew, Nantikan Tammanoon, Adisorn Tuantranont, Tanom Lomas1, Anurat Wisitsoraat* and Chatchawal Wongchoosuk*,  Conversion of carbon dioxide into chemical vapor deposited graphene with controllable number of layers via hydrogen plasma pre-treatment, Membranes 2022, 12(8), 796.

– Alisa Saengsonachai, Yotsarayuth Seekaew, Pranlekha Traiwatcharanon, Chatchawal Wongchoosuk*, Dual functions of alternating current electroluminescent device for light emission and humidity detection, Nanotechnology 33, 2022, 405202.

-Thara Seesaard, Chatchawal Wongchoosuk*, Recent Progress in Electronic Noses for Fermented Foods and Beverages Applications, Fermentation 2022, 8(7), 302.

– Onsuda Arayawut, Teerakiat Kerdcharoen, Chatchawal Wongchoosuk*, Structures, Electronic Properties, and Gas Permeability of 3D Pillared Silicon Carbide Nanostructures, Nanomaterials 2022, 12(11), 1869.

– Pranlekha Traiwatcharanon, Wilai Siriwatcharapiboon, Oratai Jongprateep and Chatchawal Wongchoosuk*, Electrochemical paraquat sensor based on lead oxide nanoparticles, RSC Advances, 2022, 12 (25), 16079-16092.

– Thara Seesaard, Neeraj Goel, Mahesh Kumar, Chatchawal Wongchoosuk*, Advances in gas sensors and electronic nose technologies for agricultural cycle applications, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 193, 2022, 106673.

– Sarawut Kondee, Onsuda Arayawut, Weeraphat Pon-On, and Chatchawal Wongchoosuk*, Nitrogen-doped carbon oxide quantum dots for flexible humidity sensor: Experimental and SCC-DFTB study carbon oxide quantum dots, Vacuum, Volume 195, 2022, 110648.

– Gun Chaloeipote, Jaruwan Samarnwong, Pranlekha Traiwatcharanon, Teerakiat Kerdcharoen, Chatchawal Wongchoosuk*, High-Performance Resistive Humidity Sensor Based on Ag Nanoparticles Decorated with Graphene Quantum Dots, Royal Society Open Science, Vol. 8, Issue 7, 2021, 210407.

– K. Meesombad, N. Sato, S. Pitiphattharabun, G. Panomsuwan, R. Techapiesancharoenkij, K. Surawathanawises, C. Wongchoosuk, S. Boonsalee, J.H. Pee, O. Jongprateep, Zn-doped TiO2 nanoparticles for glutamate sensors, Ceramics International, Vol. 47, Issue 15, 2021, 2021, 21099-21107.

– Huaping Wang, Jianmin Ma, Jun Zhang, Yuezhan Feng, Mani Vijjapu, Saravanan Yuvaraja, Sandeep G Surya, Khaled Nabil Salama, Chengjun Dong, Yude Wang, Qin Kuang, Zamaswazi Tshabalala, David Motaung, Xianghong Liu, Junliang Yang, Haitao Fu, Xiaohong Yang, Xizhong An, Shiqiang Zhou, Baoye Zi, Qing-Ju Liu, Mario Urso, Bo Zhang, Amos Akande, Arun K Prasad, Chu Manh Hung, Duy Van Nguyen, Hoa Nguyen Duc, Kaidi Wu, Chao Zhang, Rahul Kumar, Mahesh Kumar, Youngjun Kim, Jin Wu, Zixuan Wu, Xing Yang, Sharadaro A Vanalakar, Jingting Luo, Hao Kan, Min Li, Ho Won Jang, Marcelo Ornaghi Orlandi, Ali Mirzaei, Hyoun Woo Kim, Sang Sub Kim, ASM Uddin, Jing Wang, Yi Xia, Chatchawal Wongchoosuk, Anindya Nag, Subhas Chandra Mukhopadhyay, Nupur Saxena, Pragati Kumar, Jing-Shan Do, Jong-Ho Lee, Seongbin Hong, Yujeong Jeong, Gyuweon Jung, Wonjun Shin, Jinwoo Park, Mara Bruzzi, Chen Zhu, Rex Gerald II, Jie Huang, Gas Sensing Materials Roadmap, Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 33, 2021, 303001.

– Gun Chaloeipote, Rat Prathumwan, Kittitat Subannajui, Anurat Wisitsoraat, Chatchawal Wongchoosuk*, 3D printed CuO semiconducting gas sensor for ammonia detection at room temperature, Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 123, 2021, 105546

– P. Traiwatcharanon, W. Siriwatcharapiboon, C. Wongchoosuk*, Electrochemical Sodium Ion Sensor Based on Silver Nanoparticles/Graphene Oxide Nanocomposite for Food Application, Chemosensors, 2020, Vol. 8, 58.

– J. Buasakun, P. Srilaoong,G. Chaloeipote, R. Rattanakram, C. Wongchoosuk, T. Duangthongyou, Synergistic effect of ZnO/ZIF8 heterostructure material in photodegradation of methylene blue and volatile organic compounds with sensor operating at room temperature, Journal of Solid State Chemistry, Vol. 289, 2020, 121494.

– K. Timsorn, C. Wongchoosuk*, Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding method, Materials Research Express, 2020, Vol. 7, 055005.

– S. Arunragsa Y. Seekaew, W. Pon-On, C. Wongchoosuk*, Hydroxyl edge-functionalized graphene quantum dots for gas-sensing applications, Diamond and Related Materials, 2020, Vol. 105, 107790.

– Y. Seekaew, W, Pon-On, C. Wongchoosuk*, Ultrahigh Selective Room-Temperature Ammonia Gas Sensor Based on Tin–Titanium Dioxide/reduced Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites by the Solvothermal Method, ACS Omega, 2019, Vol. 4, Issue 16, pp. 16916-16924.

– Y. Seekaew, C. Wongchoosuk*, A novel graphene-based electroluminescent gas sensor for carbon dioxide detection, Applied Surface Science, Vol. 479, 2019, pp. 525-531.

– K. Timsorn, C. Wongchoosuk*, Inkjet printing of room-temperature gas sensors for identification of formalin contamination in squids, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 30, Issue 5, 2019, pp. 4782–4791.

– Y. Seekaew, A. Wisitsoraat, D. Phokharatkul, C. Wongchoosuk*, Room temperature toluene gas sensor based on TiO2 nanoparticles decorated 3D graphene-carbon nanotube nanostructures, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 279, 2019, pp. 69-78

– P. Traiwatcharanon, K. Timsorn, C. Wongchoosuk*, Flexible room-temperature resistive humidity sensor based on silver nanoparticles, Materials Research Express, Vol. 4, 2017, No. 8, pp. 085038.

– J. En-on, A. Tuantranont, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Flexible alternating current electroluminescent ammonia gas sensor, RSC Advances, Vol. 7, 2017, pp. 16885–16889.

– Y. Seekaew, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, C. Wongchoosuk*, Highly sensitive and selective room-temperature NO2 gas sensor based on bilayer transferred chemical vapor deposited graphene, Applied Surface Science, Vol. 404, 2017, pp. 357–363.

– A. Marutaphan, Y. Seekaew, C. Wongchoosuk*, Self-consistent charge density functional tight-binding study of poly(3,4-ethylenedioxythiophene): poly(styrene sulfonate) ammonia gas sensor, Nanoscale Research Letters, Vol. 12, 2017, 90.

– K. Timsorn, Y. Lorjaroenphon, C. Wongchoosuk*, Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory system, Measurement, Vol.108, 2017, pp.67-76.

– K. Timsorn, T. Thoopboochagorn, N. Lertwattanasakul, C. Wongchoosuk*, Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic nose, Biosystems Engineering, Vol.151, 2016, pp. 116–125.

– Y. Seekaew, S. Lokavee, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Low-Cost and Flexible Printed Graphene-PEDOT:PSS Gas Sensor for Ammonia Detection, Organic Electronics, Vol. 15, 2014, pp. 2971–2981.

C. Wongchoosuk, Y. Wang, T. Kerdcharoen, S. Irle, Nonequilibrium Quantum Chemical MD Simulations of C60 to SiC Heterofullerene Conversion, Carbon, Vol. 68, 2014, pp. 285–295.

C. Wongchoosuk*, K. Subannajui, C. Wang, Y. Yang, F. Guder, T. Kerdcharoen, V. Cimalla, M. Zacharias, Electronic Nose for Toxic Gas Detection Based on  Photostimulated Core–Shell Nanowires, RSC Advances, Vol. 4, 2014, pp. 35084-35088.

C. Wongchoosuk, A. Wisitsoraat, D. Phokharatkul, M. Horprathum, A. Tuantranont, T. Kerdcharoen, “Carbon Doped Tungsten Oxide Nanorods NO2 Sensor Prepared by Glancing Angle RF Sputtering”, Sensors and Actuators B: Chemical 2013, Vol. 181, pp. 388-394.

– K. Subannajui, C. Wongchoosuk, N. Ramgir, C. Wang, Y. Yang, A. Hartel, V. Cimalla, M. Zacharias, Photoluminescent and gas-sensing properties of ZnO nanowires prepared by an ionic liquid assisted vapor transfer approach, Journal of Applied Physics 2012, Vol. 112, 034311.

C. Wongchoosuk, P. Jangtawee, S. Lokavee, S. Udomrat, P. Sudkeaw, T. Kerdcharoen, Novel Flexible NH3 Gas Sensor Prepared By Ink-Jet Printing Technique, Advanced Materials Research 2012, Vol.506, pp. 39-42.

C. Wongchoosuk, K. Subannajui, A. Menzel, I. Amarilio-Burshtein, S. Tamir, Y. Lifshitz, and M. Zacharias, Controlled synthesis of ZnO nanostructures: The role of source and substrate temperatures, Journal of Physical Chemistry C 2011, Vol.115, pp. 757-761.

C. Wongchoosuk, A. Wisitsoraat, D. Phokharatkul, A. Tuantranont, and T. Kerdcharoen, Tungsten Oxide Thin Film doped with Multi-walled Carbon Nanotubes for Hydrogen Gas Sensor, Sensors 2010, Vol. 10, pp. 7705-7715.

C. Wongchoosuk, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors: Feature Extraction Techniques and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys”, Sensors and Actuators B: Chemical 2010, Vol. 147, pp. 392-399.

C. Wongchoosuk, M. Lutz and T. Kerdcharoen, “Detection and classification of human body odor using an electronic nose”, Sensors 2009, Vol. 9, pp. 7234-7249.

C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The geometrical and electronic structures of open-end fully functionalized single-walled carbon nanotubes”, Current Applied Physics 2009, Vol. 9, pp. 352-358.

C. Wongchoosuk, S. Choopun, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Au-doped Zinc Oxide Nanostructure Sensors for Detection and Discrimination of Volatile Organic Compounds”, Materials Research Innovation 2009, Vol. 13, pp. 185-188.

C. Wongchoosuk, S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “Theoretical investigations on the tip-functionalized carbon nanotubes interacting with water”, International Journal of Nanoparticles 2008, Vol. 1, pp. 136-151.

– P. Traiwatcharanon, K. Timsorn, C. Wongchoosuk*, “Effect of pH on the green synthesis of silver nanoparticles through reduction with Pistiastratiotes L.extract”, Advanced Materials Research Vol. 1131 (2016) pp 223-226.

– S. Lokavee, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, Molecular Dynamics Simulation of Bi-Carboxyl Sidewall Functionalized Single-wall Carbon Nanotubes in Water, Advanced Materials Research Vol. 1131 (2016) pp 106-109.

– A. Marutaphan, P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk*, Theoretical Study on Structural and Electronic Properties of EDOT: SS Oligomers Complex, Advanced Materials Research Vol. 1131 (2016) pp 123-127.

– A. Marutaphan, C. Wongchoosuk*, SCC-DFTB Study on Structure, Electronic and Sensing Properties of Polypyrrole, Journal of Physics: Conf. Series 901 (2017) 012079.

ผลงานสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ (Patents & Copyrights)
 • – สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ Thai Patent เลขที่คำขอ 0901001349: เครื่องตรวจวัดกลิ่นตัวของมนุษย์เพื่อการระบุบุคคล (Artificial Olfactory Device for people identification)

  – สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ Thai Patent  เลขที่คำขอ 1001001840: เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว(Briefcase Electronic Nose)

  – สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ Thai Patent เลขที่คำขอ 1801000799: ช้อนวัดความเค็มที่มีระบบการบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Smart Salinity Monitoring Spoon)

  – สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ Thai Patent เลขที่คำขอ 1801007115: เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพา (Smart Device for Detection of Formalin contamination in food)

  – ลิขสิทธิ์ Copyright No. ว1.7773: โปรแกรมควบคุมและวิเคราะห์ผลของปืนตรวจวัดสารฟอร์มาลีนในอาหาร (Software for Smart Device for Detection of Formalin contamination in food)

  – สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ Product design patent เลขที่คำขอ 1802005009: เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารแบบพกพา (Smart Device Structure for Detection of Formalin contamination in food)

  – สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1902003170 ชื่อเรื่อง อุปกรณ์สำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำภายในบ้านแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  – อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ1903002054 ชื่อเรื่อง อุปกรณ์สำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำภายในบ้านแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  – ลิขสิทธิ์ Copyright No.ว1.8235: โปรแกรมควบคุม อุปกรณ์สำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำภายในบ้านแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Software for IoT smart farm house

  – อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103001865 ชื่อเรื่อง กล่องเลี้ยงชันโรงที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้เป็นแมลงผสมเกสรในโรงเรือน

  – สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่คำขอ 2101005510 เรื่อง เซนเซอร์ฟิล์มบางอนุภาคนาโนตะกั่วแบบไฟฟ้าเคมี สำหรับตรวจวัดสารพาราควอต

  – อนุสิทธิบัตร เลขที่คำ 220300107 ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา

  – สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 220200180 ชื่อเรื่อง  เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา 220200180

ผลงานบทหนังสือในหนังสือระดับนานาชาติ (Book Chapters)
 • – T. Kerdcharoen and C. Wongchoosuk, Carbon Nanotube and Metal Oxide Hybrid Materials, Chapter 18 in Semiconductor gas sensors, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials No. 38 (2013), ISBN 0-85709-236-7.

  C. Wongchoosuk, P. Lorwongtragool, and T. Kerdcharoen, “Malodor Detection Based on Electronic Nose”, Chapter 3 in Air Quality Monitoring, Assessment and Management, ed. Nicolas Mazzeo, June, 2011, ISBN 978-953-307-317-0.

  – Y. Seekaew, O. Arayawut, K. Timsorn, C. Wongchoosuk, “Synthesis, Characterisation and Applications of Graphenes and Derivatives”, in Book of Carbon Based Nanofillers and their Rubber Nanocomposites: Synthesis, Characterization and Applications, Elsevier publisher, 2019, Pages 259-283. ISBN 978-0-12-813248-7 >> https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813248-7.00009-2 (Invited Book Chapter).

  – T. Seesaard, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk, “Hybrid materials with carbon nanotubes for gas sensing”, in Book of Semiconductor Gas Sensors, Elsevier publisher, ISBN 978-0-08-102559-8 https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102559-8.00006-9  (Invited Book Chapter).

  – Y. Seekaew, C. Wongchoosuk*, (2019) Introductory Chapter: 2D Materials, 2D Materials, Chatchawal Wongchoosuk and Yotsarayuth Seekaew, IntechOpen, DOI:10.5772/intechopen.86172.

  – K. Timsorn, C. Wongchoosuk*, 3D Graphene-based Macroassemblies for On-site Detection of Environmental Contaminants, in Book of Graphene-based 3D Macrostructures for Clean Energy and Environmental Applications, Royal Society of Chemistry (RSC) Publisher, Print ISBN 978-1-83916-001-1

  https://doi.org/10.1039/9781839162480-00367 (Invited Book Chapter).

   

ผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS)
 1. –  Chatchawal Wongchoosuk*, 0D-3D Nanostructured Gas Sensors for volatile organic compounds sensing at room temperature, International Online Conference on Nano Materials (ICN 2022) 12-14 August 2022 at Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala, India

  – Chatchawal Wongchoosuk*, Graphene-based Gas Sensors, The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1-4 December 2021, Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE), Pattaya, Thailand.

  – Pranlekha Traiwatcharanon, Panchika Panyo, Chatchawal Wongchoosuk*, Development of Zinc Oxide Nanoparticles based electrochemical sensor for glyphosate detection, The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1-4 December 2021, Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE), Pattaya, Thailand.

  – Nuttavut Kamkeaw, Sarawut Kondee, Chatchawal Wongchoosuk*, Carbon dioxide gas sensor based on Pb nanoparticles/graphene quantum dots nanocomposite, The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1-4 December 2021, Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE), Pattaya, Thailand.

  Onsuda Arayawut, Kanyanat Rattanaprasoet, Pranlekha Traiwatcharanon, Chatchawal Wongchoosuk*, Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles and Their Sensing Application in Soil,  The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1-4 December 2021, Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE), Pattaya, Thailand.

  – Supaporn Kamlue, Chatchawal Wongchoosuk, Yotsarayuth Seekaew, Room temperature gas sensor based on MXene-graphene modified ZnO for volatile organic compounds detection, The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1-4 December 2021, Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE), Pattaya, Thailand.

  -Chatchawal Wongchoosuk*, Nanomaterials-based gas and chemical sensors for food and environmental applications, The 12th International Fundamental Science Congress 2021 (iFSC2021), 24 – 26 August 2021, Faculty of Science, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Malaysia.

  Sarawut Kondee, Weeraphat Pon-On and Chatchawal Wongchoosuk*, Fabrication of Ammonia Gas Sensor Based on Carbon Quantum Dots, Asian Meetings of Ferroelectrics and Electroceramics (AMF-AMEC 2021), 7-9 July 2021, Chulalongkorn University, Thailand.

  Alisa Saengsonachai, Piyanoot U-pakarn, and Chatchawal Wongchoosuk*, Development of Dual-Function Alternating Current Driven Electroluminescent Device, Asian Meetings of Ferroelectrics and Electroceramics (AMF-AMEC 2021), 7-9 July 2021, Chulalongkorn University, Thailand.

   

  Pranlekha Traiwatcharanon, Chatchawal Wongchoosuk*, Sparking tungsten nanoparticles for electrochemical sodium ion sensor, The 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020 & MRS-Thailand 2021), February 23 – 26, 2021, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.

  – Onsuda Arayawut, Aroon Ananchuensook, Pakpoom Reunchan, Chatchawal Wongchoosuk*, Adsorption of paraquat on pristine and defects silicon carbide nanosheet by self-consistent charge density-functional tight-binding method, The 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020 & MRS-Thailand 2021), February 23 – 26, 2021, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.

  – Gun Chaloeipote, Jaruwan Samarnwong, Chotirot Kongdee, Janjira Philaworn, Chatchawal Wongchoosuk*, Acetone sensing properties based on graphene quantum dots decorated zinc oxide, The 21st International Union of Materials Research Societies- International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020 & MRS-Thailand 2021), February 23 – 26, 2021, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.

  – Sarawut Kondee, Weeraphat pon-On, Chatchawal Wongchoosuk*, A flexible humidity sensor based on carbon quantum dots, The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SmartMat@2020), 1-4 December 2020,  NongNooch Pattaya Garden & Resort, Pattaya, Thailand.

  – Gun Chaloeipote, Chatchawal Wongchoosuk*, Effects of Light and Soil Moisture on Lettuce Growth Based on IoT Digital Home Farm System, The 10th International Conference on Flexible and Printed Electronics (ICFPE 2019) , October 23-25, 2019 ,

  Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, Taipei, Taiwan.

  – Yotsarayuth Seekaew, Sarawut Kondee, Gun Chaloeipote, Chatchawal Wongchoosuk*, Carbon Dioxide Electroluminescent Gas Sensor for Plant Photosynthesis Application, The 10th International Conference on Flexible and Printed Electronics (ICFPE 2019) , October 23-25, 2019 , Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, Taipei, Taiwan.

  – C. Wongchoosuk*, IoT Wearable Gas Sensors based on Hybrid Nanomaterials, IEEE International Conference on Sensors and Nanotechnology, 24-25 July 2019, Bayview Beach Resort, Pulau Pinang, Malaysia. (Invited Paper)

  – Gun Chaloeipote, Chatchawal Wongchoosuk*, Flexible Soil Moisture Sensor for Digital Farm Application, The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10-12 July 2019, The Zign Hotel, Pattaya, Thailand.

  – Sarawut Kondee, Gun Chaloeipote, Patchareeya  Boonkorkaew, Chatchawal Wongchoosuk*, Invention of low-cost CO2 detection system for indoor plant growth, The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10-12 July 2019, The Zign Hotel, Pattaya, Thailand.

  – Yotsarayuth Seekaew, Iwarin Posri, Sarun Arunragsa, Nattapong Tongrod, Natthapol Watthanawisuth, Chatchawal Wongchoosuk*, Amplification of gas sensor sensitivity for toxic gas detecting drone, The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10-12 July 2019, The Zign Hotel, Pattaya, Thailand.

  – Pranlekha Traiwatcharanon, Kornkamon Meesombad, Oratai Jongprateep, Chatchawal Wongchoosuk*, Electrochemical sensor based on agglomeration of nanomaterials for salinity testing, The Second Materials Research Society of Thailand International Conference (2nd MRS Thailand International Conference), 10-12 July 2019, The Zign Hotel, Pattaya, Thailand.

  – C. Wongchoosuk*, “Smart Nanosensor Watch for Saving Life from Toxic Gases”, The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018″ (STEMa 2018), 18-20 July 2018, Holiday Inn, Pattaya, Thailand. (Invited Paper)

  • Seekaew, P. Triwatcharanon, C. Wongchoosuk*, “Room temperature sensing of CO gas sensor based on silver nanoparticles/graphene-carbon nanotube composites”, The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018″ (STEMa 2018), 18-20 July 2018, Holiday Inn, Pattaya, Thailand.
  • Saengsonachai, Y. Seekaew and C. Wongchoosuk*, “Invention of flexible graphene-carbon nanotube network electroluminescent gas sensor”, The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018″ (STEMa 2018), 18-20 July 2018, Holiday Inn, Pattaya, Thailand.
  • Sinjaroen, G. Chaloeipote and C. Wongchoosuk*, “Fabrication of low cost electronic tongue for salinity measurement”, The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018″ (STEMa 2018), 18-20 July 2018, Holiday Inn, Pattaya, Thailand.
  • Jaroenrit, P. Traiwatcharanon, C. Wongchoosuk*, “Synthesis and characterization of silver nanostructures based on reducing agents from plants”, The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018″ (STEMa 2018), 18-20 July 2018, Holiday Inn, Pattaya, Thailand.
  • Seekaew, K. Timsorn, O. Arayawut, C. Wongchoosuk*, “Adsorption Study of Gas Molecules on ZnO Decorated Carbon Nanotubes”, Siam Physics Congress 2017, 24 – 26 May 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Thailand.
  • Arayawut, A. Marutaphan, K. Timsorn, Y. Seekaew, C. Wongchoosuk*, “Stability and Electronic property of Vacancy Defects in Silicon Carbide Nanosheet based on DFTB”, Siam Physics Congress 2017, 24 – 26 May 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Thailand.
  • Timsorn, Y. Seekaew, O. Arayawut, C. Wongchoosuk*, “Study of Formaldehyde Molecule Adsorption on Pristine, Defect and Functionalized Carbon Nanotubes by Self-consistent Charge Density Functional Tight-Binding method”, Siam Physics Congress 2017, 24 – 26 May 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Thailand.
  • Traiwatcharanon, S. Butpang, N. Lertwattanasakul, T. Kaewprakob, P.Wannavilai, C. Wongchoosuk*, “Application of Silver Nanoparticles for Natural Rubber Latex” Siam Physics Congress 2017, 24 – 26 May 2017, Rayong Marriott Resort & Spa, Rayong, Thailand.
  • Seekaew, A. Saengsonachai, A. Sinjaroen, C. Wongchoosuk*, “Fabrication of electroluminescent gas sensor by using graphene sensing layer”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Wongchoosuk*, “State-of-the-Art Room-Temperature Gas Sensors Technology”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Invited Speaker)
  • Chaloeipote, P. Traiwatcharanon, W. Pon-On, C. Wongchoosuk*, “Simple synthesis of graphene quantum dots from graphene oxide by chemical cutting method”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Traiwatcharanon, G. Chaloeipote, C. Wongchoosuk*, “Electrochemical sensor based on reduced graphene oxide/PEDOT:PSS/Ag nanocomposites for taste detection”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Arayawut, S. Arunragsa, C. Wongchoosuk*, “Effect of vacancy defects in pillared graphene”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Arunragsa, O. Arayawut, C. Wongchoosuk*, “Study of Gas Molecule Adsorption on Edge-Functionalized Graphene Quantum Dots”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Norasing, S. Lokavee, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, A. Udomvech, “A Computational Materials Design Study on the Adsorption Effects of Rice’s Aroma volatile Molecules onto the VariousKinds of Single-Walled Carbon Nanotubes”, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, October 31 – November 3, 2017, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Arayawut, C. Wongchoosuk*, Electronic properties of the pillared graphene nanostructures by self –consistent charge density functional based tight binding, Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), February 2-3, 2017, Centra Government Complex Hotel & Convention Center Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand.
  • Seekaew, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, C. Wongchoosuk*, Room temperature sensing of ZnO decorated carbon nanotube-based gas sensors, Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), February 2-3, 2017, Centra Government Complex Hotel & Convention Center Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand.
  • Arayawut, C. Wongchoosuk*, Stability of Vacancy Defects in Graphene Nanoribbons, The 20th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE2016), July 27-29, 2016, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
  • Udomvech, K. Timsorn, C . Wongchoosuk, P. Suwanmanee, Unleash the Secret of Rice Aroma from Different Paddy Field Locations and Farming Treatment Processes of Thailand by the Electronic Nose Machine, International Conference on Sustainability of Organic Agriculture, December 7-9, 2015, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand.
  • Wongchoosuk* ,”Development of mobile olfaction system based on nanostructured gas sensors”, 11th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2015), November 16-18, 2015, Shangri-La’s Rasa Sayang Resort and Spa, Penang, Malaysia. (Invited Speaker)
  • Seekaew, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, C. Wongchoosuk*, Direct Growth of Graphene on Ni Interdigitated Electrodes for NO2 Sensing by Thermal Chemical Vapor Deposition, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2015), June 28-July 3, 2015, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore.
  • Timsorn, P. Traiwatcharanon, P. Lorwongtragool, C Wongchoosuk*, Inkjet printing of PEDOT:PSS and Carbon Nanotubes-PEDOT:PSS composites as sensing layers of room-temperature ammonia sensors, International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2015), June 28-July 3, 2015, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore.
  • Marutaphan, S. Boonchui, C. Wongchoosuk*, Structure and Vibrational Frequency Analysis of PEDOT:PSS based on the Self-Consistent Charge Density Functional Tight-Binding Method, International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2015), July 6-8, 2015, Dusit Thani Hua Hin Hotel, Thailand.
  • En-on, C. Wongchoosuk*, Effect of phosphor layer thickness on the luminance of AC-electroluminescent device , International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2015), July 6-8, 2015, Dusit Thani Hua Hin Hotel, Thailand.                
  • En-on, C. Sriprachuabwong, A. Tuantranon, W. Wongkokua, C. Wongchoosuk*, “Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emission “, Proceedings of the 2014 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2014), 14-17 May 2014, Naknon Ratchasima, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Timsorn, S. Promdaen, S. Sittichat, P.  Wattuya, C. Wongchoosuk*, “Discrimination of Chicken Freshness using Electronic Nose Combined with PCA and ANN”,  Proceedings of the 2014 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2014), 14-17 May 2014, Naknon Ratchasima, Thailand.  (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Lokavee, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, Molecular Dynamics Simulation of Bi-Carboxyl Sidewall Functionalized Single-wall Carbon Nanotubes in Water, the 4th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2014), 26-28 November 2014, Thailand Science Park Convention Center, Pathumthani, Thailand.
  • Marutaphan, P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk*, Theoretical Study on Structural and Electronic Properties of PEDOT:PSS, the 4th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2014), 26-28 November 2014, Thailand Science Park Convention Center, Pathumthani, Thailand.
  • Traiwatcharanon, K. Timsorn, C. Wongchoosuk*, Effect of pH in the green synthesis of silver nanoparticles through reduction with Pistia stratiotes L. extract, the 4th Thailand International Nanotechnology Conference (NanoThailand 2014), 26-28 November 2014, Thailand Science Park Convention Center, Pathumthani, Thailand.
  • Taseemool, P.Sachakamol and C. Wongchoosuk*, “A Feasibility Study of Wind Turbines Installation in the Industries”, 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management (EEAT-2014), The Twin Towers Hotel Bangkok, Rong Muang, Thailand, March 26-28, 2014.
  • Timsorn and C.Wongchoosuk*, Chicken Freshness Prediction by an Electronic Nose, the 10th Asian Conference on Chemical Sensors: Chemical Sensors for the Sustainable Society (ACCS 2013), November 11-14, 2013, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Seekaew, W. Klanritt, S. Promchaem, and C. Wongchoosuk*, Invention of Stereo Electronic Nose for Mobile Robot,  the 10th Asian Conference on Chemical Sensors: Chemical Sensors for the Sustainable Society (ACCS 2013), November 11-14, 2013, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 
  • Lutz, C. Wongchoosuk*, A. Tuantranont, S. Choopun, P. Singjai, T.Kerdcharoen, Development of Networked Electronic Nose Based on Multi-walled Carbon Nanotubes/Polymer Composite Gas Sensor Array, Proceedings of the 5th IEEE International Nanoelectronics Conference, (IEEE INEC 2013), 2 – 4 January 2013, Resorts World Sentosa, Singapore. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Siyang, P. Lorwongtragool, A. Noosidum, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, “Development and application of electronic nose for agricultural robot”, Proceedings of the 2013 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2013), 15-17 May 2013, Krabi, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Akkoson, A. Udomvech, C. Wongchoosuk*, Structural and electronic properties of OH-functionalized graphenes based on semi-empirical AM1 method, The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 – 29 March  2013, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.
  • Suwansil, W. Donkrajang, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Molecular Dynamics Simulation of Lithium Ions Interaction with Functionalized Carbon Nanotubes, The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 – 29 March  2013, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.
  • Lutz, C.  Wongchoosuk*, A. Tuantranont, S. Choopun, P. Singjai, T. Kerdcharoen, Development of Networked Electronic Nose Based on Multi-walled Carbon Nanotubes/Polymer Composite Gas Sensor Array, The 5th IEEE International Nanoelectronics Conference, (IEEE INEC 2013), 2 – 4 January 2013, Resorts World Sentosa, Singapore. (IEEE Explore & Scopus Databases).
  • Siyang, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Diabetes Diagnosis by Direct Measurement from Urine Odor Using Electronic Nose , The 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2012) , 5-7 December 2012, Ubon Ratchthani, Thailand & Champasak, Laos. (IEEE Explore & Scopus Databases).
  • Wongchoosuk, M. Lutz, C. Khunarak, T. Kerdcharoen, WiFi Electronic Nose for Indoor Air Monitoring, Proceedings of the 2012 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2012), 16-18 May 2012, Novotel Hua Hin – Cha Am Beach Resort & Spa, Hua Hin, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Wongchoosuk, P. Jangtawee, S. Lokavee, S. Kladsomboon, S. Udomrat, P. Sudkeaw, T. Kerdcharoen, Novel Flexible NH3 Gas Sensor Prepared By Ink-Jet Printing Technique, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 – 10 August 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Invited Paper)
  • Khunarak, M. Lutz, P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, S. Kladsomboon, T.Seesaard, T. Kerdcharoen, Indoor Air Quality Monitoring Using Networked Electronic-Nose For Better Quality of Life, Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 – 10 August 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
  • Wongchoosuk, M. Lutz, T. Puntheeranurak, T. Youngrod, H. Phetmung, T. Kerdcharoen, Identification of People from Armpit Odor Region using Networked Electronic Nose, Defence, Science & Research Conference (DSR 2011), 3-5 August 2011, Suntec Convention & Exhibition Centre, Singapore. (IEEE Explore & Scopus Databases).
  • Wongchoosuk, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont, T. Kerdcharoen, Nanostructured Gas Sensors by Electron Beam Evaporation, Proceedings of the 2011 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2011), 17-19 May 2011, Pullman Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, Portable Electronic Nose for Beverage Quality Assessment, Proceedings of the 2011 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2011), 17-19 May 2011, Pullman Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Menzel, K. Subannajui, C. Wongchoosuk, and M. Zacharias, “Getting new insights into the growth of ZnO nanowires by simulation and shape diagram”, E-MRS 2011 Spring Meeting, 9-13 May, 2011, Congress Center, Nice, France.
  • Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, Development of portable electronic nose and applications for monitoring armpit odor, The 3rd Biomedical Engineering International Conference (BMEICON 2010), 27-28 August 2010, Kyoto University, Kyoto, Japan.
  • Menzel , J. Ruhhammer, C. Wongchoosuk, K. Subannajui and M. Zacharias, ZnO nanowires for optical, electronic and sensor applications, IMTEK Postersession 2010, 24 June 2010, Building/Gebäude 101, University of Freiburg, Freiburg, Germany,
  • Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, Portable Artificial Nose System for Assessing Air Quality in Swine Buildings, Proceedings of the 2010 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2009), 19-21 May 2009, The Empress Hotel Convention Centre, Chiang Mai, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Karuwan, A. Wisitsoraat, D. Phokharatkul, T. Pogfai, C. Wongchoosuk, T. Kerdcharoen, A.Tuantranont, “Electronic Tongue: Plasma Functionalized Carbon Nanotube Electrochemical Sensor Array on PDMS/Glass Chip”, IEEE International Symposium on Biomedical Engineering (IEEE ISBME 2009) , 14-18 December 2009, A Royal Méridien Hotel, Bangkok, Thailand. (IEEE Explore Database)
  • Wongchoosuk, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Mobile Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors: Feature Extraction Techniques and Its Application”, Proceedings of the 2009 Electrical Engineering /Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2009), 6-9 May 2009, Ambassador City Jomtien Pattaya, Pattaya, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Lokavee, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Sidewall Functionalized Carbon Nanotubes: A Theoretical Study on the Effects of Carboxylic Group” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2009), January 14-16, 2009, Amarin Lagoon Hotel, Phitsanulok, Thailand.
  • Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “James Bond Electronic Nose for Estimation of Thai Tea Aroma” International Conference on Tea Production and Tea Products, November 26-28, 2008, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
  • Wongchoosuk, T. Techalertmanee, S. Sahasithiwat, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Discrimination of Thai alcoholic beverages using carbon black-polymer composite sensor array”, The 4th International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings (ThinFilms 2008), July 13-16, 2008, Singapore.
  • Wongchoosuk, S. Choopun, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds”, The 2nd International Conference on Functional Materials and Devices (ICFMD 2008), June 16-19, 2008, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Wongchoosuk, M. Lutz and T. Kerdcharoen, “Correction of humidity effect for detection of human body odor”, Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2008), May 14-17, 2008, Phuket, Thailand. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  • Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Development of the Hardware and Software for Human Body Odor Discrimination”, The 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE-2008), May 7-9, 2008, Kanchanaburi, Thailand.
  • Wongchoosuk, S. Choopun, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Portable electronic nose based on Au-doped ZnO nanostructure sensors for classification of Thai alcohols”, First International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2007), November 15-17, 2007, Vung Tau, Vietnam.
  • Wongchoosuk, S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “First principles and MD simulation study of the interaction of functionalized carbon nanotubes with water molecules”, Proceeding of the 7th IEEE International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2007), August 2-5, 2007, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong, China. (IEEE Explore & Scopus Databases)
  1. Wongchoosuk, S. Krongsuk and T. Kerdcharoen, “Computational molecular modeling and simulation of functionalized carbon nanotubes”, Proceedings of the 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-2007), May 9-12. 2007, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
  • Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “Open-ended functionalized single-walled carbon nanotubes: a quantum mechanics study of the effects of tubule length and functional groups”, the 1st International Conference on Applied Science (ICAS-2006), Nov, 5-7 2006, Vientiane, Laos.
ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS)
   • C. Wongchoosuk*, Beyond Scientific Publication, 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019), 1-2 April 2019, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkla, Thailand. (Keynote Speaker)

    – K. Timsorn, U. Pakdee, C. Wongchoosuk*, Fabrication of Flexible Nanostructured Gas Sensors for Formaldehyde Detection at Room Temperature, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.      

    – O. Arayawut, C. Wongchoosuk*, Geometric and Electronic Properties of Defective Bilayer Graphene Quantum Dot Using SCC-DFTB method, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.  

    – S. Arunragsa, C. Wongchoosuk*, Electronic Properties of Graphene Quantum Dots, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.   

    – Y. Seekaew, K. Timsorn, S. Arunragsa, N. Watthanawisuth, N. Tongrod, C. Wongchoosuk*, Real-Time Environmental Monitoring System at Bangkrachao,  the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.

    – T. Suksompong, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, C. Wongchoosuk*, Effect of Iron (II) Chlopide Tetrahydrate Catalyst on Carbon Nanotube Growth on Ni Foam and Si Substrates, the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 2 – 4 December 2014,  Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.                                                   

    – Y. Seekaew,  S. Lokavee,  D. Phokharatkul, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Fabrication of Flexible Graphene-PEDOT/PSS Gas Sensor by Ink-Jet Printing Technique, Proceeding of  Siam Physics Congress 2013 (SPC2013), 21-23 March 2013, Chaing Mai, Thailand.

    – K. Timsorn, C. Khunarak, P. Nipakul, T. Pogfay, C. Wongchoosuk*, Bread Baking Aroma Analysis by an Intelligent Electronic Nose System for Future Robotic

    Chef, Proceeding of  Siam Physics Congress 2013 (SPC2013), 21-23 March 2013, Chaing Mai, Thailand.

    – Y. Seekaew, S. Lokavee, S. Chomkokard, T. Kerdcharoen,  C. Wongchoosuk*, Effect of Thickness on Ethanol Gas Sensor Prepared by Ink-jet Printing Techique, Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT-38),  October 17-19, 2012, The Empress Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Synthesis of Vertically Aligned Open-end Carbon Nanotubes Using CVD with Water Etching Technique”, Siam Physics Congress 2009, March 19-21, 2009, Cha-am Methavalai Hotel, Phetchburi, Thailand. 

    – W. Donkrajang, S. kladsomboon, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Study of Interactions between Metalloporphyrins with Various Volatile Substances Using Computational Quantum Mechanics and Molecular Dynamics simulations”, 13th

    Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2009), March 25-27, 2009, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

    – P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “Computational studies on the dynamics and trajectories of Li+ intercalated into single-walled carbon nanotube”, 13th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2009), March 25-27, 2009, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

    C. Wongchoosuk, S. Choopun, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Application of a portable electronic nose based on Au-doped ZnO nanostructure sensors for alcohols discrimination”, The 2nd Progress in Advance Materials; Micro/Nano Materials and Applications (PAM-2008), January 16-18, 2008, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.

    C. Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Possibility of electronic nose for health-care monitoring”, Proceedings of The 1st Symposium on

    Thai Biomedical Engineering (ThaiBME-2007), December 18-19, 2007, Rangsit University, Thailand. 

    –  C. Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Human body odor monitoring using artificial olfaction devices”, German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN-2007), September 27-28, 2007, Chonburi, Thailand.

    – T. Thaneerananon, C. Wongchoosuk and T. Kerdchareon, “Modeling molecular structures and interactions of porphyrazine (Pz) with various alcohols sensing”, Pro-

    ceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33), October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – N. Sreesarakham, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Application of an electronic nose for classification of Thai-instant coffees”, Proceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33),  October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – S. Traipop, C. Wongchoosuk, M. Lutz and T. Kerdcharoen, “The classification of Thai herbs using artificial olfaction device”, Proceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33), October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – R. Ngenhlor, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Design of artificial olfaction devices for replacing human nose”, The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007), August 14-16, 2007, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Adsorption of volatile organic compounds onto carbon nanotubes and graphene sheet as studied by density functional theory”, The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007), August 14-16, 2007, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Krongsuk, P. Singjai and T. Kerdcharoen, “Molecular dynamics simulations of functionalized carbon nanotube in water”, 11th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2007), March 28-30. 2007, Prince of Songkla University, Phuket campus, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Unai, K. Katanyukunanon and T. Kerdcharoen, “Demonstration apparatus of atomic force microscope for nanoscience study” 32nd

    Congress on Science and Technology of Thailand (STT-32), October 10-12, 2006, Bangkok , Thailand.

    C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The geometry and electronic structure of the finite-Sized functionalized single-walled carbon nanotubes”, 10th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2006), March 22-24, 2006, Chiang Mai University, Thailand.

    C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The electronic structure of functionalized single-walled carbon nanotubes”, 31st Congress on Science and Technology of Thailand (STT-31), October 18-20, 2005, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS)
   • C. Wongchoosuk*, Beyond Scientific Publication, 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019), 1-2 April 2019, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkla, Thailand. (Keynote Speaker)

    – K. Timsorn, U. Pakdee, C. Wongchoosuk*, Fabrication of Flexible Nanostructured Gas Sensors for Formaldehyde Detection at Room Temperature, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.      

    – O. Arayawut, C. Wongchoosuk*, Geometric and Electronic Properties of Defective Bilayer Graphene Quantum Dot Using SCC-DFTB method, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.  

    – S. Arunragsa, C. Wongchoosuk*, Electronic Properties of Graphene Quantum Dots, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.   

    – Y. Seekaew, K. Timsorn, S. Arunragsa, N. Watthanawisuth, N. Tongrod, C. Wongchoosuk*, Real-Time Environmental Monitoring System at Bangkrachao,  the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.

    – T. Suksompong, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, C. Wongchoosuk*, Effect of Iron (II) Chlopide Tetrahydrate Catalyst on Carbon Nanotube Growth on Ni Foam and Si Substrates, the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 2 – 4 December 2014,  Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.                                                   

    – Y. Seekaew,  S. Lokavee,  D. Phokharatkul, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Fabrication of Flexible Graphene-PEDOT/PSS Gas Sensor by Ink-Jet Printing Technique, Proceeding of  Siam Physics Congress 2013 (SPC2013), 21-23 March 2013, Chaing Mai, Thailand.

    – K. Timsorn, C. Khunarak, P. Nipakul, T. Pogfay, C. Wongchoosuk*, Bread Baking Aroma Analysis by an Intelligent Electronic Nose System for Future Robotic

    Chef, Proceeding of  Siam Physics Congress 2013 (SPC2013), 21-23 March 2013, Chaing Mai, Thailand.

    – Y. Seekaew, S. Lokavee, S. Chomkokard, T. Kerdcharoen,  C. Wongchoosuk*, Effect of Thickness on Ethanol Gas Sensor Prepared by Ink-jet Printing Techique, Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT-38),  October 17-19, 2012, The Empress Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Synthesis of Vertically Aligned Open-end Carbon Nanotubes Using CVD with Water Etching Technique”, Siam Physics Congress 2009, March 19-21, 2009, Cha-am Methavalai Hotel, Phetchburi, Thailand. 

    – W. Donkrajang, S. kladsomboon, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Study of Interactions between Metalloporphyrins with Various Volatile Substances Using Computational Quantum Mechanics and Molecular Dynamics simulations”, 13th

    Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2009), March 25-27, 2009, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

    – P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “Computational studies on the dynamics and trajectories of Li+ intercalated into single-walled carbon nanotube”, 13th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2009), March 25-27, 2009, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 

    C. Wongchoosuk, S. Choopun, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Application of a portable electronic nose based on Au-doped ZnO nanostructure sensors for alcohols discrimination”, The 2nd Progress in Advance Materials; Micro/Nano Materials and Applications (PAM-2008), January 16-18, 2008, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.

    C. Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Possibility of electronic nose for health-care monitoring”, Proceedings of The 1st Symposium on

    Thai Biomedical Engineering (ThaiBME-2007), December 18-19, 2007, Rangsit University, Thailand. 

    –  C. Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Human body odor monitoring using artificial olfaction devices”, German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN-2007), September 27-28, 2007, Chonburi, Thailand.

    – T. Thaneerananon, C. Wongchoosuk and T. Kerdchareon, “Modeling molecular structures and interactions of porphyrazine (Pz) with various alcohols sensing”, Pro-

    ceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33), October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – N. Sreesarakham, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Application of an electronic nose for classification of Thai-instant coffees”, Proceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33),  October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – S. Traipop, C. Wongchoosuk, M. Lutz and T. Kerdcharoen, “The classification of Thai herbs using artificial olfaction device”, Proceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33), October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – R. Ngenhlor, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Design of artificial olfaction devices for replacing human nose”, The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007), August 14-16, 2007, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Adsorption of volatile organic compounds onto carbon nanotubes and graphene sheet as studied by density functional theory”, The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007), August 14-16, 2007, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Krongsuk, P. Singjai and T. Kerdcharoen, “Molecular dynamics simulations of functionalized carbon nanotube in water”, 11th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2007), March 28-30. 2007, Prince of Songkla University, Phuket campus, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Unai, K. Katanyukunanon and T. Kerdcharoen, “Demonstration apparatus of atomic force microscope for nanoscience study” 32nd

    Congress on Science and Technology of Thailand (STT-32), October 10-12, 2006, Bangkok , Thailand.

    C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The geometry and electronic structure of the finite-Sized functionalized single-walled carbon nanotubes”, 10th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2006), March 22-24, 2006, Chiang Mai University, Thailand.

    C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The electronic structure of functionalized single-walled carbon nanotubes”, 31st Congress on Science and Technology of Thailand (STT-31), October 18-20, 2005, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS)
   • C. Wongchoosuk*, Beyond Scientific Publication, 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019), 1-2 April 2019, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkla, Thailand. (Keynote Speaker)

    – K. Timsorn, U. Pakdee, C. Wongchoosuk*, Fabrication of Flexible Nanostructured Gas Sensors for Formaldehyde Detection at Room Temperature, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.

    – O. Arayawut, C. Wongchoosuk*, Geometric and Electronic Properties of Defective Bilayer Graphene Quantum Dot Using SCC-DFTB method, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.

    – S. Arunragsa, C. Wongchoosuk*, Electronic Properties of Graphene Quantum Dots, the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.

    – Y. Seekaew, K. Timsorn, S. Arunragsa, N. Watthanawisuth, N. Tongrod, C. Wongchoosuk*, Real-Time Environmental Monitoring System at Bangkrachao,  the 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), November 30 – December 02, 2016. Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand.

    – T. Suksompong, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, C. Wongchoosuk*, Effect of Iron (II) Chlopide Tetrahydrate Catalyst on Carbon Nanotube Growth on Ni Foam and Si Substrates, the 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 2 – 4 December 2014,  Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.

    – Y. Seekaew,  S. Lokavee,  D. Phokharatkul, T. Kerdcharoen, C. Wongchoosuk*, Fabrication of Flexible Graphene-PEDOT/PSS Gas Sensor by Ink-Jet Printing Technique, Proceeding of  Siam Physics Congress 2013 (SPC2013), 21-23 March 2013, Chaing Mai, Thailand.

    – K. Timsorn, C. Khunarak, P. Nipakul, T. Pogfay, C. Wongchoosuk*, Bread Baking Aroma Analysis by an Intelligent Electronic Nose System for Future Robotic

    Chef, Proceeding of  Siam Physics Congress 2013 (SPC2013), 21-23 March 2013, Chaing Mai, Thailand.

    – Y. Seekaew, S. Lokavee, S. Chomkokard, T. Kerdcharoen,  C. Wongchoosuk*, Effect of Thickness on Ethanol Gas Sensor Prepared by Ink-jet Printing Techique, Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT-38),  October 17-19, 2012, The Empress Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk, D. Phokharatkul, A. Wisitsoraat, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Synthesis of Vertically Aligned Open-end Carbon Nanotubes Using CVD with Water Etching Technique”, Siam Physics Congress 2009, March 19-21, 2009, Cha-am Methavalai Hotel, Phetchburi, Thailand.

    – W. Donkrajang, S. kladsomboon, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Study of Interactions between Metalloporphyrins with Various Volatile Substances Using Computational Quantum Mechanics and Molecular Dynamics simulations”, 13th

    Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2009), March 25-27, 2009, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

    – P. Lorwongtragool, C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “Computational studies on the dynamics and trajectories of Li+ intercalated into single-walled carbon nanotube”, 13th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2009), March 25-27, 2009, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Choopun, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Application of a portable electronic nose based on Au-doped ZnO nanostructure sensors for alcohols discrimination”, The 2nd Progress in Advance Materials; Micro/Nano Materials and Applications (PAM-2008), January 16-18, 2008, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.

    C. Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Possibility of electronic nose for health-care monitoring”, Proceedings of The 1st Symposium on

    Thai Biomedical Engineering (ThaiBME-2007), December 18-19, 2007, Rangsit University, Thailand.

    –  C. Wongchoosuk, M. Lutz, A. Tuantranont and T. Kerdcharoen, “Human body odor monitoring using artificial olfaction devices”, German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (GTSNN-2007), September 27-28, 2007, Chonburi, Thailand.

    – T. Thaneerananon, C. Wongchoosuk and T. Kerdchareon, “Modeling molecular structures and interactions of porphyrazine (Pz) with various alcohols sensing”, Pro-

    ceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33), October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – N. Sreesarakham, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Application of an electronic nose for classification of Thai-instant coffees”, Proceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33),  October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – S. Traipop, C. Wongchoosuk, M. Lutz and T. Kerdcharoen, “The classification of Thai herbs using artificial olfaction device”, Proceeding of the 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT-33), October 18-20, 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.

    – R. Ngenhlor, C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Design of artificial olfaction devices for replacing human nose”, The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007), August 14-16, 2007, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk and T. Kerdcharoen, “Adsorption of volatile organic compounds onto carbon nanotubes and graphene sheet as studied by density functional theory”, The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007), August 14-16, 2007, Chiang Mai, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Krongsuk, P. Singjai and T. Kerdcharoen, “Molecular dynamics simulations of functionalized carbon nanotube in water”, 11th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2007), March 28-30. 2007, Prince of Songkla University, Phuket campus, Thailand.

    C. Wongchoosuk, S. Unai, K. Katanyukunanon and T. Kerdcharoen, “Demonstration apparatus of atomic force microscope for nanoscience study” 32nd

    Congress on Science and Technology of Thailand (STT-32), October 10-12, 2006, Bangkok , Thailand.

    C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The geometry and electronic structure of the finite-Sized functionalized single-walled carbon nanotubes”, 10th Annual National Symposium for Computational Science and Engineering (ANSCSE-2006), March 22-24, 2006, Chiang Mai University, Thailand.

    C. Wongchoosuk, A. Udomvech and T. Kerdcharoen, “The electronic structure of functionalized single-walled carbon nanotubes”, 31st Congress on Science and Technology of Thailand (STT-31), October 18-20, 2005, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผลิตขึ้น (innovative products)

1 ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบ Real-time (Digital Farm System)

2 เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร (Electronic Nose)

3 ช้อนอัจฉริยะวัดความเค็มออนไลน์ (Smart Spoon)

4 ปืนวัดการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหาร (Smart Gun for Formalin Detection)

5 นาฬิกาวัดก๊าซพิษรุ่นราคาประหยัด (Smart watch for Toxic Gas Alarm V1)

6 นาฬิกาข้อมือวัดก๊าซพิษแบบออน์ไลน์ (IoT Smart watch for Toxic Gas detection)

7 เฟอร์นิเจอร์สำหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ IoT (IoT Digital Home Farm)

งานสัมภาษณ์ออกสื่อทีวี(Media)

1 สื่อทางทีวี

–        รายการ เรื่องดี ดี ช่อง TNN 16 ตอน นาฬิกาอัจฉริยะเตือนก๊าซพิษ นวัตกรรมจากฝีมือคนไทย 13 มีนาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=bN-Sv1iMRH4

        รายการตู้ปณข่าว 3 ช่อง 3 SD ตอน นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษ IOT ออกอากาศ 23 พฤศจิกายน 2561

        https://www.youtube.com/watch?v=Rgw0wV-3HZQ

https://www.facebook.com/RDNewsCH3/posts/1967068820261257

       รายการ MOST NEWS ช่อง MOST Science Channel”ก๊าซพิษอันตราย ป้องกันได้ ด้วยนาฬิกาข้อมือเตือนภัย” ออกอากาศ 9 พฤศจิกายน 2561

https://www.youtube.com/watch?v=RjbNeA6CFzU

–       ช่อง MCOT Family 14, รายการ คู่ข่าวเล่าทุกเรื่อง ตอน ปืนตรวจวัดอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลีน ออกอากาศ 16 เมษายน 2561

        https://www.youtube.com/watch?v=g5u9DkR_e-U

 • ช่อง NationTV, รายการ ร้อยข่าว เล่าเรื่องย้อนหลัง ตอน Smart-Gun เครื่องตรวจฟอร์มาลีนในอาหาร ออกอากาศ 29 มกราคม 2561

https://www.youtube.com/watch?v=WLiWLn1UjFg

 • ช่อง TV Channel 7, “Smart Gun for formalin detection” ถ่ายรายการวันที่ 26 มกราคม 2561
 • รายการ Be my Guest ทางช่อง NBT WORLD (ภาษาอังกฤษ) ตอน Nano gas watch ออกอากาศ วันที่ 31 มีนาคม 2561

https://www.youtube.com/watch?v=X1x69X8SA8U (English Version)

 • ช่อง NationTV, รายการ ร้อยข่าว เล่าเรื่อง ตอน นาฬิกาเซ็นเซอร์ นวัตกรรมช่วยชีวิต

(18 มกราคม 2561)

 https://www.youtube.com/watch?v=bOnPgiyr7w0

 • ช่อง 3,รายการ คนเฝ้าข่าว ตอนนาฬิกานาโน ตรวจก๊าซพิษก่อนคร่าชีวิต (11 มกราคม 2561)

https://www.youtube.com/watch?v=W1aQfpWBae4

 • ช่อง PPTVHD ข่าว นวัตกรรมใหม่นาฬิกาข้อมือแจ้งเตือนภัยสารพิษ (10 มกราคม 2561)

https://goo.gl/buio81

–        รายการ เกษตรศาสตร์นำไทย “ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหาร” 17 ธันวาคม 2560

https://www.youtube.com/watch?v=n3WP0TbMBXs

 • ช่อง ThaiPBS, รายการ บ่ายโมง ตรงประเด็น ตอน ช้อนอัจฉริยะตรวจวัดความเค็มผ่านสมาร์ทโฟน (18 กันยายน 2560)

>> https://www.youtube.com/watch?v=fIqDPTYYm8M

 • ช่อง ThaiPBS, ข่าวค่ำ ประเมินศักยภาพการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร (6กันยายน 2560)

>> https://www.facebook.com/Rusuphipibat/videos/1487073274718383/

 • รายการ Be my Guest ทางช่อง NBT WORLD (ภาษาอังกฤษ) ตอน Innovation for a Better Health On Air 28/05/2017

>> https://www.youtube.com/watch?v=5dUm8S4xJ_A  (English Version)

 • ช่อง 3 รายการ แกะประเด็นร้อน เจาะประเด็นลึก ( 18 ธันวาคม 2551)

Link>>

http://www.youtube.com/watch?v=W5lLmEw2OP4  Part1

http://www.youtube.com/watch?v=iT9YvGd4r0A Part2

 • ช่อง 9 ชีพจรโลก ตอนนาโนเทคโนโลยี (16 เมษายน 2550)

Link>>

http://www.youtube.com/watch?v=B-4O7XFmmyg

งานสัมภาษณ์ออกสื่อหนังสือพิมพ์ (Media)

2 หนังสือพิมพ์

 • Science-Manager Online (1 November 2010) Link>>

         http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9530000153734

 • Science-Manager Online (9 June 2009) Link>>

     http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000064418

 • Bangkok Biz News (11 April 2017) SCIWATCH
 • Digital Farm (September 2017), Kehakase

>> https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=510

 • Science-Manager Online (17  January  2018)

https://mgronline.com/science/detail/9610000004874

 • Bangkok Biz News (12 January  2018)

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788399

 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

https://www.dailynews.co.th/it/624283

 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

https://www.thairath.co.th/content/1195845

 • หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

http://www.naewna.com/lady/316753

 • หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2561

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_1250131

 • หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์: กรุงเทพมอนิเตอร์: หน้า 24 ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.thaipost.net/main/detail/29399

 • หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
 • หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

https://mgronline.com/science/detail/9620000017434

 • หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

http://www.thansettakij.com/content/391795

 • หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

http://www.banmuang.co.th/news/education/142353

 • สำนักข่าว Greennews วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 https://greennews.agency/?p=18582
 • สำนักข่าวนิวส์พลัส วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   https://www.newsplus.co.th/160990
 • สำนักข่าวอิศรา วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.isranews.org/isranews/73974-watch.html?fbclid=IwAR0DajGOha49zXDBAGoXQmuplZbUmIFWgtRqffjrI7WXbX47KzsO17maR4s

 • หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์เคาะประตูแคมบัส ฉบับวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 19
 • หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์การศึกษาสู่เศรษฐกิจ ฉบับวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 หน้า 21
 • เตือนภัย กล้องหน้ารถ ไทยรัฐออนไลน์

 https://www.thairath.co.th/news/society/1912833

 • เตือนภัย! กล้องติดรถยนต์ NationTV

 https://www.nationtv.tv/main/content/378790855

งานสัมภาษณ์ออกสื่อวิทยุ (Media)

–      รายการ “วิทยาการน่ารู้สุดสัปดาห์” ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ออกอากาศวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 15.10-16.00 น.

–      สถานีวิทยุ FM 105 ออกอากาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.20 น.

–      รายการ innovation for life สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz สัมภาษณ์วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.

–      รายการ innovation for life สถานีวิทยุ FM 89.5 MHz สัมภาษณ์วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.

– รายการ จากหิ้งสู่ห้าง สถานีวิทยุ AM  1467 kHz สัมภาษณ์วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

งานรับผิดชอบอื่นๆ

– พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน   คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

– พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– พ.ศ. 2557-2560   คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– พ.ศ. 2557-2560   คณะกรรมการศูนย์จัดการความรู้ ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– พ.ศ. 2557-2560   คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– พ.ศ. 2556-2557   คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา

ผู้ตรวจทานวารสารตีพิมพ์นานาชาติ  (ISI  JOURNAL REVIEWER)

 • Journal of Applied Physics
 • Applied Physics Letters
 • Crystal Growth & Design
 • Sensors
 • Journal of Physics D: Applied Physics
 • Food Research International
 • New Journal of Chemistry
 • RSC Advances
 • Organics Electronics
 • Sensors and Actuators A: Physical
 • Soft Matter
 • Food Analytical Methods
 • Journal of Materials Science
 • Computers and Electronics in Agriculture
 • IEEE Sensors Journal
 • Measurement
 • Sensor letters
 • Applied Surface Science
 • Sensors and Actuators B: Chemical
 • ACS materials and interfaces
 • Flexible and Printed Electronics
 • Poultry Science
 • Analytical Methods
 • The Journal of Physical Chemistry
 • Flavour and Fragrance Journal
 • Environmental Pollution
 • Journal of Nanostructure in Chemistry
 • ACS Applied Nano Materials
 • Ceramics International
 • Materials Chemistry and Physics
 • Journal of Materials Science: Materials in Electronics
 • Diamond & Related Materials
 • Journal of Nanostructure in Chemistry
 • Journal of the Society for Information Display
 • ScienceAsia
 • ACS Omega
 • ACS Applied Electronic Materials
 • Powder Technology
 • Journal of Physics Communications
 • Food Control
 • Journal of Physical Science
 • Chemical Engineering Journal Advances
 • Materials Letters
 • Synthetic Metals
 • Frontiers in Chemistry
 • Materials Advances
 • Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics
 • Journal of Cluster Science
 • Engineering Research Express
 • The Journal of Chemical Physics
 • Surfaces and Interfaces
 • Research on Chemical Intermediates
 • Measurement Science and Technology
 • Recent Patents on Nanotechnology
 • Nanotechnology
 • Solid State Sciences
 • Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science
 • Chemistry Select
 • Polymer Bulletin
 • Journal of Alloys and Compounds
 • Crystals
 • Frontiers in Sensors
 • Materials Today Physics
 • Energy Conversion and Management- X
 • ACS sensor
 • Membranes
 • Journal of Polymer Science
 • Journal of electronic materials
 • Chemistry – A European Journal
 • Food
 • Nanomaterials
 • Journal of Materials Chemistry A
 • Meat Science
 • Radiation Physics and Chemistry
 • Advances in Polymer Technology
 • Electronics
 • Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
 • Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry

งานวิจัยที่สนใจและเชี่ยวชาญ  (RESEARCH INTERESTS & EXPERIENCES)

 • Quantum calculations and molecular dynamic simulation for the nanoscale systems, i.e. Density functional theory (DFT), Semiempirical methods, self-consistent-charge density-functional tight-binding method (SCC-DFTB), MD simulation, DFTB/MD, MM, etc.
 • Synthesis of nanomaterials, i.e. ZnO nanostructures, Carbon nanotube, SiC nanotube, Graphene, 3D nanostructures, Quantum based materials, 2D materials, Quantum dots, semiconductor nanoparticles etc.
 • Fabrication of molecular and electronics devices, i.e. Hybrid gas sensors, FET, Food sensors, Agricultural sensors, Electroluminescence sensors, Printed electronics, Electroluminescence display, Chemiluminescence, Chemical sensors, Flexible Sensors, Printed Sensors, Electrochemical Sensors
 • Electronic Nose and Electronic tongue, i.e. Desktop E-Nose and E- tongue, Portable E-nose and E-tongue, IoT E-nose and E-tongue.
 • Electronic skin, Elastic gas sensor, stretchable sensors
 • Intelligent Systems, i.e. Smart Farm and Smart Home.

รางวัลที่เคยได้รับ (Awards & Honors)

 รางวัล ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน
 1. รางวัลผู้มีค่า H-index สูงสุด (Highest H-index Award) ประเภทดาวรุ่ง พ.ศ. 2565
9 มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 1. รางวัลโล่เกียรติคุณบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
9 มี.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 1. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับ Top 2% ของโลกในสาขาวิจัย “Electrical & Electronic Engineering” ประจำปี 2021 Top 2% World Ranking of Scientists in “Electrical & Electronic Engineering”, ranked by Stanford University, USA ( Single calendar year 2020)

Reference>> Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3 >> https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

9 มี.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 1. รางวัลโล่เกียรติคุณบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
16 ต.ค. 2563 จากทีมนักวิจัยของ Stanford University
 1. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยอยู่ในระดับ Top 2% ของโลกในสาขาวิจัย “Electrical & Electronic Engineering”

(Top 2% World Ranking of Scientists in “Electrical & Electronic Engineering”, ranked by Stanford University, USA ( Single calendar year 2019)

Reference>> Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918)

9 มี.ค. 2563

 

 

26 ธ.ค. 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Award) ประเภทนักวิจัยดาวรุ่ง
17 ต.ค. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่ม อายุต่ำกว่า 40 ปี
24 ก.ย. 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี กลุ่มวิทยาศาสตร์กาพภาพระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2561 (ฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
17 ต.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ต.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์
2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 1. รางวัลโล่เกียรติคุณบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
2561 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ Elsevier
 1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
2560 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 1. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กาพภาพ (TRF–OHEC–SCOPUS Young Researcher Award)
2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. รางวัลเกียรติบัตรผู้เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโสครั้งที่ 17
2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2559 , ประเภทบุคลากรจูเนียร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. รางวัลศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

 

2557

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 (ฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก)
2557 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 1. โล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2557”
2557 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 1. รางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
2557 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 1. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
2557

 

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 1. รางวัลเกียรติบัตรผู้เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโสครั้งที่ 14 จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2557

 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

 1. รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์
2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 1. รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสูงสุด ประจำปี 2555 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากโครงการทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 1. รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (DEAN’S LIST) ประจำปีการศึกษา 2553
2553 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. 2010 Japan-East Asia Network of Exchange for students and Youth (JENESYS) Fellowship
2553 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
27.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา (Faculty of Science’s Students with Talent and Achievement in Research of Physics Department (SC STAR of Physics 2010) 2553 ภาคฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 1. รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2551 เรื่อง จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโปสเตอร์ Material Applications and Industrials Session ในงานประชุมวิชาการ The 2nd Progress in Advance Materials; Micro/Nano Materials and Applications (PAM-2008) Khon Kaen, Thailand วันที่ 16-18 มกราคม 2551
2551 The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceutical, Devices and Application (NanoThai-2007)z
30. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโปสเตอร์ (Devices & Other) ในงานประชุมวิชาการ นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1  วันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceuti cal, Devices and Application (NanoThai-2007), Chiang Mai, Thailand. ) 2550 The 2nd Progress in Advance Materials; Micro/Nano Materials and Applications (PAM-2008)