รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2020 นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 2%ของโลก อันดับที่ 2761 จาก 186,014 นักวิจัยในสาขาEnergy

ข้อมูลดูได้ที่

“Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”

“ความสำเร็จเกิดจากการทำในสิ่งที่รัก และถนัดด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพยายาม”

       Research Expertise

     รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านการสังเคราะห์ วัสดุระดับนาโนเมตรและโลหะออกไซด์ผสมเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำไปใช้ในการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการแปรรูป                 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีเพิ่มมูลค่า ในตลอด   11 ปีทีผ่านมา รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ พัฒนาตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายชนิดสำหรับใช้ในการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซผสมที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยก่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานระหว่างโครงสร้างของตัวดูดซับและประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์  มีการพัฒนาสูตรตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสมสำหรับการแปรรูป                    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีเพิ่มมูลค่า อาทิ เมทานอล ไดเมทิลอีเทอร์ และโอเลฟินส์เบา โดยเฉพาะการแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นโอเลฟินส์เบาได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสูตรตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกัน และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม

     ปัจจุบัน รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติบนฐานข้อมูล Scopus จำนวน 72 เรื่องและได้รับการอ้างอิงจำนวน 1741 ครั้ง และมีค่า H-index เท่ากับ 24

     จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูงและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิตทำให้ รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณอาทิ

 

 • รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การแปรรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีเพิ่มมูลค่า” ประจำปี พ.ศ. 2564
 • รางวัลเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2563
 • รางวัล Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry ประจำปี พ.ศ. 2563
 • รางวัล TRF-OHEC-Scopus Researcher Award ประจำปี พ.ศ. 2562
 • รางวัล PTIT Scholar ประจำปี พ.ศ. 2560-2561
 • รางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านพาณิชย์ ประจำปี 2561
 • รางวัล TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award in the field of Chemical & Pharmaceutical (Including Chemical Engineering) ประจำปี 2559
 • รางวัล Thailand Frontier Research ประจำปี พ.ศ. 2559
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 • 2553 ปริญญาเอก วศ.ด. (ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2548 ปริญญาตรี วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 

ปี หัวข้อการโครงการวิจัย แหล่งเงินทุนวิจัย
2562-2565 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2562-2565 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทังสเตนเซอร์โคเนียที่มีความว่องไวและเสถียรภาพสูงและผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โดยตรงของไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558-2562 งานจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ประเภทโลหะออกไซด์ สำหรับกระบวนการผลิตโอเลฟินส์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เฟส ที่ 1-3) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2562 การศึกษาประสิทธิภาพของ SBA-15 ที่เจือ Zn สำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไกลโคไลซิสขยะพลาสติก PET มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2562 การสังเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสาร Methyl alpha-D-glucopyranoside บริษัท เอ็มพี-ดีเอฟไอ ไซลิทอล จำกัด
2561 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของกลีเซอรอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา X/WOx/Al2O3 (X=Cu, Fe, Co) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2561 การจัดจ้าง โครงการ Scaled-up synthesis of carbon nanomaterials on cementitious materials by fluidized bed chemicals vapor deposition technique บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด
2555-2557 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ Steam Methane Reforming (SMR): ระยะที่ 1-3 (บริการวิชาการ) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
2557-2559 การใช้กราฟีนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์ สำหรับการสังเคราะห์เอทานอลจากปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ผลของการเติมโลหะโคบอลต์และเหล็ก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2557-2558 การสังเคราะห์เอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-ลิเทียม/คอปเปอร์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556-2558 การผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาสองหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555-2556 การควบคุมการปล่อยยาด๊อกโซรูบิซินจากซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาดสังเคราะห์โดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2555-2556 ตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
2554-2555 การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ที่มีรูพรุนสองขนาดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554-2555 การพัฒนาตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์โดยใช้เซเทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์เป็นสารช่วยตกตะกอนเพื่อใช้ในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2554-2556 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล สำหรับใช้ในการเร่งปฏิกิริยาการเติมก๊าซไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2553-2554 ผลของค่าแฟรกทัลของพื้นผิวซิลิกาและการปรับปรุงพื้นผิวของซิลิกาด้วยพอลิเอทิลีนไอมีนต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 

 • พ.ค. 2553 ถึง พ.ค. 2555 อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ค. 2555 ถึง ต.ค. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ย. 2559 ถึง ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2559 ถึง ปัจจุบัน ภาคีสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • พ.ค. 2559 ถึง ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2563 ถึง มี.ค. 2564 Guest Editor of Topics in Catalysis.
ผลงานทางวิชาการ

Author: Witoon, Thongthai

 

Ahmad, M. S., Ab Rahim, M. H., Alqahtani, T. M., Witoon, T., Lim, J. W., & Cheng, C. K. (2021). A review on advances in green treatment of glycerol waste with a focus on electrooxidation pathway [Review]. Chemosphere, 276, Article 130128. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130128

 

Ahmad, M. S., Cheng, C. K., Bhuyar, P., Atabani, A. E., Pugazhendhi, A., Chi, N. T. L., Witoon, T., Lim, J. W., & Juan, J. C. (2021). Effect of reaction conditions on the lifetime of SAPO34 catalysts in methanol to olefins process A review [Article]. Fuel, 283, Article 118851. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118851

 

Akgsornpeak, A., Witoon, T., Mungcharoen, T., & Limtrakul, J. (2014). Development of synthetic CaO sorbents via CTABassisted solgel method for CO2 capture at high temperature [Article]. Chemical Engineering Journal, 237, 189198. https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.10.023

 

Akkharaphatthawon, N., Chanlek, N., Cheng, C. K., Chareonpanich, M., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2019). Tuning adsorption properties of GaxIn2−xO3 catalysts for enhancement of methanol synthesis activity from CO2 hydrogenation at high reaction temperature [Article]. Applied Surface Science, 489, 278286. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.05.363

 

Ayodele, B. V., Alsaffar, M. A., Mustapa, S. I., Cheng, C. K., & Witoon, T. (2021). Modeling the effect of process parameters on the photocatalytic degradation of organic pollutants using artificial neural networks [Article]. Process Safety and Environmental Protection, 145, 120132. https://doi.org/10.1016/j.psep.2020.07.053

 

Ayodele, B. V., Mustapa, S. I., Witoon, T., Kanthasamy, R., Zwawi, M., & Owabor, C. N. (2020). Radial Basis Function Neural Network Model Prediction of Thermocatalytic Carbon Dioxide Oxidative Coupling of Methane to C2hydrocarbon [Article]. Topics in Catalysis. https://doi.org/10.1007/s11244020014010

 

Chaipraditgul, N., Numpilai, T., Kui Cheng, C., SiriNguan, N., Sornchamni, T., Wattanakit, C., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2021). Tuning interaction of surfaceadsorbed species over Fe/KAl2O3 modified with transition metals (Cu, Mn, V, Zn or Co) on light olefins production from CO2 hydrogenation [Article]. Fuel, 283, Article 119248. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119248

 

Chamnankid, B., Witoon, T., Kongkachuichay, P., & Chareonpanich, M. (2011). Onepot synthesis of coreshell silicaaluminosilicate composites: Effect of pH and chitosan addition [Article]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 380(13), 319326. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2011.03.010

 

Charles, A., Khan, M. R., Ng, K. H., Wu, T. Y., Lim, J. W., Wongsakulphasatch, S., Witoon, T., & Cheng, C. K. (2019). Facile synthesis of CaFe 2 O 4 for visible light driven treatment of polluting palm oil mill effluent: Photokinetic and scavenging study [Article]. Science of the Total Environment, 661, 522530. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.195

 

Cheng, Y. W., Chong, C. C., Cheng, C. K., Ng, K. H., Witoon, T., & Juan, J. C. (2020). Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA15 catalyst derived from palm oil clinker waste [Article]. Journal of Cleaner Production, 249, Article 119323. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119323

 

Cheng, Y. W., Ng, K. H., Lam, S. S., Lim, J. W., Wongsakulphasatch, S., Witoon, T., & Cheng, C. K. (2019). Syngas from catalytic steam reforming of palm oil mill effluent: An optimization study [Article]. International Journal of Hydrogen Energy, 44(18), 92209236. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.02.061

 

Chukeaw, T., Seubsai, A., PhonIn, P., Charoen, K., Witoon, T., Donphai, W., Parpainainar, P., Chareonpanich, M., Noon, D., Zohour, B., & Senkan, S. (2016). Multimetallic catalysts of RuO2CuOCs2OTiO2/SiO2 for direct gasphase epoxidation of propylene to propylene oxide [Article]. RSC Advances, 6(61), 5611656126. https://doi.org/10.1039/c6ra12559j

 

Chukeaw, T., Tiyatha, W., Jaroenpanon, K., Witoon, T., Kongkachuichay, P., Chareonpanich, M., Faungnawakij, K., Yigit, N., Rupprechter, G., & Seubsai, A. (2021). Synthesis of valueadded hydrocarbons via oxidative coupling of methane over MnTiO3Na2WO4/SBA15 catalysts [Article]. Process Safety and Environmental Protection, 148, 11101122. https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.02.030

 

Donphai, W., Piriyawate, N., Witoon, T., Jantaratana, P., Varabuntoonvit, V., & Chareonpanich, M. (2016). Effect of magnetic field on CO2 conversion over CuZnO/ZrO2 catalyst in hydrogenation reaction [Article]. Journal of CO2 Utilization, 16, 204211. https://doi.org/10.1016/j.jcou.2016.07.007

 

Donphai, W., Witoon, T., Faungnawakij, K., & Chareonpanich, M. (2016). Carbonstructure affecting catalytic carbon dioxide reforming of methane reaction over Nicarbon composites [Article]. Journal of CO2 Utilization, 16, 245256. https://doi.org/10.1016/j.jcou.2016.07.011

 

Dumrongbunditkul, P., Witoon, T., Chareonpanich, M., & Mungcharoen, T. (2016). Preparation and characterization of CoCuZrO2 nanomaterials and their catalytic activity in CO2 methanation [Article]. Ceramics International, 42(8), 1044410451. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.03.193

 

Fang, C., Kuboon, S., Khemthong, P., Butburee, T., Chakthranont, P., Itthibenchapong, V., Kasamechonchung, P., Witoon, T., & Faungnawakij, K. (2020). Highly dispersed Ni[sbnd]Cu nanoparticles on SBA15 for selective hydrogenation of methyl levulinate to γ-valerolactone [Article]. International Journal of Hydrogen Energy, 45(45), 2405424065. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.03.272

 

Imyen, T., Wannapakdee, W., Ittisanronnachai, S., Witoon, T., & Wattanakit, C. (2020). Tailoring hierarchical zeolite composites with two distinct frameworks for finetuning the product distribution in benzene alkylation with ethanol [Article]. Nanoscale Advances, 2(10), 44374449. https://doi.org/10.1039/d0na00391c

 

Jullaphan, O., Witoon, T., & Chareonpanich, M. (2009). Synthesis of mixedphase uniformly infiltrated SBA3like in SBA15 bimodal mesoporous silica from rice husk ash [Article]. Materials Letters, 63(15), 13031306. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.03.001

 

Kaewmeesri, R., Nonkumwong, J., Witoon, T., Laosiripojana, N., & Faungnawakij, K. (2020). Effect of water and glycerol in deoxygenation of coconut oil over bimetallic nico/sapo11 nanocatalyst under n2 atmosphere [Article]. Nanomaterials, 10(12), 115, Article 2548. https://doi.org/10.3390/nano10122548

 

Kanjanasoontorn, N., Permsirivanich, T., Numpilai, T., Witoon, T., Chanlek, N., Niamlaem, M., Warakulwit, C., & Limtrakul, J. (2016). StructureActivity Relationships of Hierarchical MesoMacroporous Alumina Supported Copper Catalysts for CO2 Hydrogenation: Effects of Calcination Temperature of Alumina Support [Article]. Catalysis Letters, 146(10), 19431955. https://doi.org/10.1007/s1056201618498

 

Ketkaew, M., Suttipat, D., Kidkhunthod, P., Witoon, T., & Wattanakit, C. (2019). Nanoceriamodified platinum supported on hierarchical zeolites for selective alcohol oxidation [Article]. RSC Advances, 9(62), 3602736033. https://doi.org/10.1039/c9ra07793f

 

Khemthong, P., Yimsukanan, C., Narkkun, T., Srifa, A., Witoon, T., Pongchaiphol, S., Kiatphuengporn, S., & Faungnawakij, K. (2021). Advances in catalytic production of valueadded biochemicals and biofuels via furfural platform derived lignocellulosic biomass [Review]. Biomass and Bioenergy, 148, Article 106033. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106033

 

Kunthakudee, N., Khemthong, P., Luadthong, C., Panpranot, J., Mekasuwandumrong, O., Witoon, T., & Faungnawakij, K. (2021). CuAl2O4CuOAl2O3 catalysts prepared by flamespray pyrolysis for glycerol hydrogenolysis [Article]. Molecular Catalysis, Article 111426. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2021.111426

 

Lee, Z. S., Chin, S. Y., Lim, J. W., Witoon, T., & Cheng, C. K. (2019). Treatment technologies of palm oil mill effluent (POME)and olive mill wastewater (OMW): A brief review [Review]. Environmental Technology and Innovation, 15, Article 100377. https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100377

 

Niamnuy, C., Prapaitrakul, P., Panchan, N., Seubsai, A., Witoon, T., Devahastin, S., & Chareonpanich, M. (2020). Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of AluminaSupported Copper Catalysts [Article]. ACS Omega, 5(5), 23342344. https://doi.org/10.1021/acsomega.9b03713

 

Numpilai, T., Chanlek, N., PooArporn, Y., Cheng, C. K., SiriNguan, N., Sornchamni, T., Chareonpanich, M., Kongkachuichay, P., Yigit, N., Rupprechter, G., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2020). Tuning Interactions of Surfaceadsorbed Species over Fe−Co/K−Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins [Article]. ChemCatChem, 12(12), 33063320. https://doi.org/10.1002/cctc.202000347

 

Numpilai, T., Chanlek, N., PooArporn, Y., Wannapaiboon, S., Cheng, C. K., SiriNguan, N., Sornchamni, T., Kongkachuichay, P., Chareonpanich, M., Rupprechter, G., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2019). Pore size effects on physicochemical properties of FeCo/KAl 2 O 3 catalysts and their catalytic activity in CO 2 hydrogenation to light olefins [Article]. Applied Surface Science, 483, 581592. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.03.331

 

Numpilai, T., Cheng, C. K., Seubsai, A., Faungnawakij, K., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2021). Sustainable utilization of waste glycerol for 1,3propanediol production over Pt/WOx/Al2O3 catalysts: Effects of catalyst pore sizes and optimization of synthesis conditions [Article]. Environmental Pollution, 272, Article 116029. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116029

 

Numpilai, T., Kahadit, S., Witoon, T., Ayodele, B. V., Cheng, C. K., SiriNguan, N., Sornchamni, T., Wattanakit, C., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2021). CO2 Hydrogenation to Light Olefins Over In2O3/SAPO34 and FeCo/KAl2O3 Composite Catalyst [Article]. Topics in Catalysis. https://doi.org/10.1007/s11244021014125

 

Numpilai, T., Kidkhunthod, P., Cheng, C. K., Wattanakit, C., Chareonpanich, M., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2020). CO2 hydrogenation to methanol at high reaction temperatures over In2O3/ZrO2 catalysts: Influence of calcination temperatures of ZrO2 support [Article]. Catalysis Today. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2020.03.011

 

Numpilai, T., Muenmee, S., & Witoon, T. (2016). Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release behavior of ibuprofen [Article]. Materials Science and Engineering C, 59, 4352. https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.09.095

 

Numpilai, T., Wattanakit, C., Chareonpanich, M., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2019). Optimization of synthesis condition for CO2 hydrogenation to light olefins over In2O3 admixed with SAPO34 [Article]. Energy Conversion and Management, 180, 511523. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.11.011

 

Numpilai, T., Witoon, T., Chanlek, N., Limphirat, W., Bonura, G., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2017). Structureactivity relationships of FeCo/KAl2O3 catalysts calcined at different temperatures for CO2 hydrogenation to light olefins [Article]. Applied Catalysis A: General, 547, 219229. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2017.09.006

 

Numpilai, T., Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2017). Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pHresponsive hydrazone bond on drug loading and release behavior [Article]. Applied Surface Science, 396, 504514. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.10.183

 

Phongamwong, T., Chantaprasertporn, U., Witoon, T., Numpilai, T., Pooarporn, Y., Limphirat, W., Donphai, W., Dittanet, P., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2017). CO2 hydrogenation to methanol over CuOZnOZrO2SiO2 catalysts: Effects of SiO2 contents [Article]. Chemical Engineering Journal, 316, 692703. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.02.010

 

Rodaum, C., Suttipat, D., Morey, J., Atithep, T., Witoon, T., & Wattanakit, C. (2021). CoreShell Faujasite@Aqueous Miscible OrganicLayered Double Hydroxides Composites with Tunable Acid/Base Properties for OnePot Synthesis of Ethyl transα-Cyanocinnamate [Article]. Advanced Materials Interfaces. https://doi.org/10.1002/admi.202002259

 

Rodaum, C., Thivasasith, A., Suttipat, D., Witoon, T., Pengpanich, S., & Wattanakit, C. (2020). Modified AcidBase ZSM5 Derived from CoreShell ZSM5@ Aqueous Miscible OrganicLayered Double Hydroxides for Catalytic Cracking of nPentane to Light Olefins [Article]. ChemCatChem, 12(17), 42884296. https://doi.org/10.1002/cctc.202000860

 

Salakhum, S., Yutthalekha, T., Shetsiri, S., Witoon, T., & Wattanakit, C. (2019). Bifunctional and Bimetallic PtRu/HZSM5 Nanoparticles for the Mild Hydrodeoxygenation of LigninDerived 4Propylphenol [Article]. ACS Applied Nano Materials, 2(2), 10531062. https://doi.org/10.1021/acsanm.8b02324

 

Sudachom, N., Warakulwit, C., Prapainainar, C., Witoon, T., & Prapainainar, P. (2017). One step NaBH4 reduction of PtRuNi catalysts on different types of carbon supports for direct ethanol fuel cells: Synthesis and characterization [Article]. Ranliao Huaxue Xuebao/Journal of Fuel Chemistry and Technology, 45(5), 596607. https://doi.org/10.1016/s18725813(17)300312

 

Suwannapichat, Y., Numpilai, T., Chanlek, N., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2018). Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over novel hybrid catalysts containing a CuZnOZrO2 catalyst admixed with WOx/Al2O3 catalysts: Effects of pore size of Al2O3 support and W loading content [Article]. Energy Conversion and Management, 159, 2029. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.01.016

 

Tanggarnjanavalukul, C., Donphai, W., Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2015). Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal mesomacropore structure of silica support [Article]. Chemical Engineering Journal, 262, 364371. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.09.112

 

Temvuttirojn, C., Chuasomboon, N., Numpilai, T., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2019). Development of SO42−–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuOZnOZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether [Article]. Fuel, 241, 695703. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.12.087

 

Temvuttirojn, C., PooArporn, Y., Chanlek, N., Cheng, C. K., Chong, C. C., Limtrakul, J., & Witoon, T. (2020). Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 Catalysts [Article]. Industrial and Engineering Chemistry Research, 59(13), 55255535. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b05691

 

Umchoo, W., Sriakkarin, C., Donphai, W., Warakulwit, C., Pooarporn, Y., Jantaratana, P., Witoon, T., & Chareonpanich, M. (2018). Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetized FeCu/coreshell and infiltrate mesoporous silicaaluminosilicates [Article]. Energy Conversion and Management, 159, 342352. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.12.101

 

Wannapakdee, W., Yutthalekha, T., Dugkhuntod, P., Rodponthukwaji, K., Thivasasith, A., Nokbin, S., Witoon, T., Pengpanich, S., & Wattanakit, C. (2019). Dehydrogenation of propane to propylene using promoterfree hierarchical Pt/silicalite1 nanosheets [Article]. Catalysts, 9(2), Article 174. https://doi.org/10.3390/catal9020174

 

Wetchasat, P., Salakhum, S., Imyen, T., Suttipat, D., Wannapakdee, W., Ketkaew, M., Prasertsab, A., Kidkhunthod, P., Witoon, T., & Wattanakit, C. (2021). One‐pot synthesis of ultra‐small pt dispersed on hierarchical zeolite nanosheet surfaces for mild hydrodeoxygenation of 4‐propylphenol [Article]. Catalysts, 11(3), 114, Article 333. https://doi.org/10.3390/catal11030333

 

Witoon, T. (2011). Characterization of calcium oxide derived from waste eggshell and its application as CO2 sorbent [Article]. Ceramics International, 37(8), 32913298. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.05.125

 

Witoon, T. (2012). Polyethyleneimineloaded bimodal porous silica as lowcost and highcapacity sorbent for CO 2 capture [Article]. Materials Chemistry and Physics, 137(1), 235245. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2012.09.014

 

Witoon, T., Bumrungsalee, S., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2015). Effect of hierarchical mesomacroporous aluminasupported copper catalyst for methanol synthesis from CO2 hydrogenation [Article]. Energy Conversion and Management, 103, 886894, Article 7364. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.07.033

 

Witoon, T., Bumrungsalee, S., Vathavanichkul, P., Palitsakun, S., Saisriyoot, M., & Faungnawakij, K. (2014). Biodiesel production from transesterification of palm oil with methanol over CaO supported on bimodal mesomacroporous silica catalyst [Article]. Bioresource Technology, 156, 329334. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.076

 

Witoon, T., Chaipraditgul, N., Numpilai, T., Lapkeatseree, V., Ayodele, B. V., Cheng, C. K., SiriNguan, N., Sornchamni, T., & Limtrakul, J. (2021). Highly active FeCoZn/KAl2O3 catalysts for CO2 hydrogenation to light olefins [Article]. Chemical Engineering Science, 233, Article 116428. https://doi.org/10.1016/j.ces.2020.116428

 

Witoon, T., Chalorngtham, J., Dumrongbunditkul, P., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2016). CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZrO2 catalysts: Effects of zirconia phases [Article]. Chemical Engineering Journal, 293, 327336. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.02.069

 

Witoon, T., & Chareonpanich, M. (2012). Effect of pore size and surface chemistry of porous silica on CO2 adsorption [Article]. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(4), 403407. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2s2.084866465251&partnerID=40&md5=bf2d59776b7933f74aba08705bd9c517

 

Witoon, T., & Chareonpanich, M. (2012). Interaction of chitosan with tetraethyl orthosilicate on the formation of silica nanoparticles: Effect of pH and chitosan concentration [Article]. Ceramics International, 38(7), 59996007. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.04.056

 

Witoon, T., & Chareonpanich, M. (2012). Synthesis of hierarchical mesomacroporous silica monolith using chitosan as biotemplate and its application as polyethyleneimine support for CO 2 capture [Article]. Materials Letters, 81, 181184. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2012.04.126

 

Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2008). Synthesis of bimodal porous silica from rice husk ash via solgel process using chitosan as template [Article]. Materials Letters, 62(1011), 14761479. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.09.004

 

Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2009). Effect of acidity on the formation of silicachitosan hybrid materials and thermal conductive property [Article]. Journal of SolGel Science and Technology, 51(2), 146152. https://doi.org/10.1007/s1097100919862

 

Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2010). Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: Effect of chitosan/silica ratio and aging temperature [Article]. Journal of SolGel Science and Technology, 56(3), 270277. https://doi.org/10.1007/s1097101023039

 

Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2011). Effect of hierarchical mesomacroporous silica supports on FischerTropsch synthesis using cobalt catalyst [Article]. Fuel Processing Technology, 92(8), 14981505. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.03.011

 

Witoon, T., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2013). Effect of bimodal porous silica on particle size and reducibility of cobalt oxide [Article]. Journal of Porous Materials, 20(3), 481488. https://doi.org/10.1007/s1093401296195

 

Witoon, T., Kachaban, N., & Chareonpanich, M. (2014). CO2 hydrogenation to methanol over CuOZnOZrO2 catalysts prepared via a CTABassisted coprecipitation method: Effect of catalyst compositions. 20th World Hydrogen Energy Conference, WHEC 2014,

 

Witoon, T., Kachaban, N., Donphai, W., Kidkhunthod, P., Faungnawakij, K., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2016). Tuning of catalytic CO2 hydrogenation by changing composition of CuOZnOZrO2 catalysts [Article]. Energy Conversion and Management, 118, 2131. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.03.075

 

Witoon, T., Kidkhunthod, P., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2018). Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 and H2 over novel bifunctional catalysts containing CuOZnOZrO2 catalyst admixed with WOx/ZrO2 catalysts [Article]. Chemical Engineering Journal, 348, 713722. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.05.057

 

Witoon, T., Mungcharoen, T., & Limtrakul, J. (2014). Biotemplated synthesis of highly stable calciumbased sorbents for CO2 capture via a precipitation method [Article]. Applied Energy, 118, 3240. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.12.023

 

Witoon, T., Numpilai, T., Phongamwong, T., Donphai, W., Boonyuen, C., Warakulwit, C., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2018). Enhanced activity, selectivity and stability of a CuOZnOZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanol [Article]. Chemical Engineering Journal, 334, 17811791. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.11.117

 

Witoon, T., Permsirivanich, T., & Chareonpanich, M. (2013). Chitosanassisted combustion synthesis of CuOZnO nanocomposites: Effect of pH and chitosan concentration [Article]. Ceramics International, 39(3), 33713375. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.08.018

 

Witoon, T., Permsirivanich, T., Donphai, W., Jaree, A., & Chareonpanich, M. (2013). CO2 hydrogenation to methanol over Cu/ZnO nanocatalysts prepared via a chitosanassisted coprecipitation method [Article]. Fuel Processing Technology, 116, 7278. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2013.04.024

 

Witoon, T., Permsirivanich, T., Kanjanasoontorn, N., Akkaraphataworn, C., Seubsai, A., Faungnawakij, K., Warakulwit, C., Chareonpanich, M., & Limtrakul, J. (2015). Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over CuZnOZrO2/SO42ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfurtozirconia ratios [Article]. Catalysis Science and Technology, 5(4), 23472357. https://doi.org/10.1039/c4cy01568a

 

Witoon, T., Tatan, N., Rattanavichian, P., & Chareonpanich, M. (2011). Preparation of silica xerogel with high silanol content from sodium silicate and its application as CO2 adsorbent [Article]. Ceramics International, 37(7), 22972303. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.03.020

 

Witoon, T., Tepsarn, S., Kittipokin, P., Embley, B., & Chareonpanich, M. (2011). Effect of pH and chitosan concentration on precipitation and morphology of hierarchical porous silica [Article]. Journal of NonCrystalline Solids, 357(1920), 35133519. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2011.06.029

 

Yutthalekha, T., Wattanakit, C., Warakulwit, C., Wannapakdee, W., Rodponthukwaji, K., Witoon, T., & Limtrakul, J. (2017). Hierarchical FAUtype zeolite nanosheets as green and sustainable catalysts for benzylation of toluene [Article]. Journal of Cleaner Production, 142, 12441251. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.001

 

 

รางวัล/เกียรติยศที่เคยได้รับ
 • 2564 รางวัลผลงานวิจัยระดับ ดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม”
 • 2563 ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ ม.เกษตรศาสตร์โดย เป็น 1 ใน 91 นักวิจัยไทยที่ติด Stanford University’s List of TOP 2 Percent Scientist of the World ในสาขา Energy
 • 2563 เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26   พ.ศ. 2562
 • 2563 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2019
 • 2562 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านพาณิชย์ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม”
 • 2562 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards in the field of Engineering & Multidisciplinary Technology
 • 2561 บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านวิจัยรุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี
 • 2560 PTIT Scholar Award สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • 2560 The Best User ผู้ใช้งานแสงซินโครตรอนดีเด่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประเทศไทย
 • 2559 Thailand Frontier Researcher Awards (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยจากทั่วประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเป็น world’s top 1% ในช่วง 5 ปี (2010-2015) Thomson Reuters
 • 2559 Thailand Frontier Researcher Awards (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยจากทั่วประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดเป็น world’s top 1% ในช่วง 5 ปี (2010-2015) Thomson Reuters
 • 2559 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards in the field of Chemical & Pharmaceutical (Including Chemical Engineering) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2559 Outstanding Research Presentation Award in the 15th Annual Meeting of The Thailand Research Fund (TRF) การนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2559 บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี  ในงาน “ขอบคุณบุคลากร” วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2557 
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2556 Outstanding Research Presentation Award in the 13th Annual Meeting of The Thailand Research Fund (TRF) การนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • 2556 บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี  ในงาน “ขอบคุณบุคลากร” วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2556 นักวิจัยดาวรุ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KU Research Star) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Services to Profession

Reviewers for international journal = 54 journals:

 1. ACS Catalysis;
 2. ACS Applied Materials & Interfaces;
 3. ACS Omega
 4. ACS Sustainable Chemistry & Engineering;
 5. Applied Catalysis A: General;
 6. Applied Catalysis B: Environmental;
 7. Applied Surface Science;
 8. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering;
 9. Arabian Journal of Chemistry;
 10. Catalysis Communication;
 11. Catalysis Letters
 12. Catalysis Science & Technology;
 13. Ceramics International;
 14. Chemical Engineering Research and Design;
 15. Chemical Engineering Science;
 16. Chemical Engineering Journal;
 17. Chemical Engineering Technology;
 18. Chemistry Select;
 19. ChemSusChem
 20. Chinese Journal of Chemical Engineering,
 21. Colloid and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects;
 22. Desalination and Water Treatment;
 23. Energy & Fuels;
 24. Energy Technology;
 25. Environmental Pollution;
 26. Environmental Progress;
 27. Environmental Science and Pollution Research;
 28. Environmental Science and Technology;
 29. Fuel;
 30. Fuel Processing Technology;
 31. Industrial & Engineering Chemistry Research;
 32. International Journal of Hydrogen Energy;
 33. Journal of the American Chemical Society;
 34. Journal of the American Oil Chemists’ Society;
 35. Journal of Catalysis;
 36. Journal of CO2 Utilization;
 37. Journal of Materials Chemistry A;
 38. Journal of Materials Science;
 39. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical;
 40. Journal of Porous Materials;
 41. Journal of Industrial and Engineering Chemistry;
 42. Korean Journal of Chemical Engineering;
 43. Langmuir;
 44. Materials Science and Engineering C;
 45. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review;
 46. Microporous Mesoporous Materials;
 47. New Journal of Chemistry;
 48. Powder Technology;
 49. Research on Chemical Intermediates;
 50. RSC Advances
 51. Separation Science and Technology;
 52. The Canadian Journal of Chemical Engineering;
 53. The Journal of Supercritical Fluids;
 54. The Journal of Physical Chemistry
Reviewers for international research grant:
 1. Chilean National Science and Technology Commission
 2. National Science Centre, Poland
 3. Swiss National Science Foundation, Switzerland

List of Invited Lectures:

 1. Invited Speaker, Pure and Applied Chemistry International Conference 2020, IMPACT Forum, Muangthong Thani, Bangkok, Thailand, February 14, 2020
 2. Invited Lecture, Seminar Class, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, School of Energy Science and Engineering, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), March 12, 2019
 3. Invited Lecture, Seminar Class, Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL, February 23, 2018
 4. Invited Speaker, The First Materials Research Society of Thailand International Conference, Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, October 31st – November 3rd, 2017
 5. Invited Lecture for PTTGC researchers, PTTGC company, June 27, 2017,
 6. Keynote Speaker of PPC & Petromat 2017, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, Thailand Tuesday May 23, 2017
 7. Invited Speaker, Annual User Meeting, Synchrotron Light Research Institute, May 15, 2017