วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเชิดชูบุคคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งมั่นในการ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ มีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จในระดับโลกในสาขาต่างๆ
  2. เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และ/หรือ ในระดับอาเซียน

เป้าหมาย

การยอมรับและชื่นชมชื่อเสียงของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนำมาซึ่งชื่อเสียงและความเชื่อถือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

Display Now

Hall of Fame

World-Class Scientist
May 6,2020
Top 2% Most-Cited Scientists

รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2%ของโลกอยู่ในอันดับ 2,761 จากทั้งหมด 186,014 คน ในสาขา Energy

READ MORE

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2%ของโลกอยู่ในอันดับ 1,908 จากทั้งหมด 87,611 คน ในสาขา Electrical & Electronic Engineering

ศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2% ของโลกอยู่ในอันดับ 779 จากทั้งหมด 48,453 คน ในสาขา Food Science

READ MORE

Professor Morand, Serge

ได้รับการตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิง 2%ของโลกอยู่ในอันดับ 40 จากทั้งหมด 20,926 คน ในสาขา Mycology & Parasitology